Sociální podnikání


Knihy

Doporučené knihy věnované teorii i praxi sociálního podnikání. Praktické průvodce, studie, knihy českých autorek a autorů.
Některé z nich jsou dostupné v sekci: „ke stažení

 

AutorNázevRok vydáníAnotace
Jacques Defourny, Marthe Nyssens (editace) Social Enterprise in Central and Eastern Europe. Theory, Models and Practice 2021

Marie Dohnalová a Kateřina Legnerová, expertky pro sociální podnikání, publikovaly dvě kapitoly v knize Social Enterprise in Central and Eastern Europe. Theory, Models and Practice (editovali Jacques Defourny, Marthe Nyssens) vydané nakladatelstvím Routledge.
Jedna kapitola má název: Sociální podnikání v České republice: dědictví a nový vývoj. Druhá kapitola je s názvem: Vliv historických a institucionálních dědictví na současné sociální podniky v zemích střední a východní Evropy: Poučení z Polska, Maďarska, České republiky a Chorvatska.

Vydané nakladatelstvím Routledge.

Francová Petra, Rychtář Karel, Vinkelhoferová Markéta Vyhodnocení dotazníkového šetření sociálních podniků k situaci sociálních podniků v době koronavirové krize 2020

Zpráva shrnuje výsledky dotazníkového šetření k situaci sociálních podniků v ČR v době koronavirové krize, které realizovalo MPSV ČR v roce 2020 ve spolupráci s TESSEA ČR, z.s. Šetření proběhlo v období 13. – 26. května 2020. Cílovou skupinou byly sociální podniky registrované v Adresáři sociálních podniků MPSV. 150 organizací bylo osloveno emailem s žádostí o vyplnění anonymního on-line dotazníku. MPSV získalo 61 odpovědí, návratnost byla 41%.

Praha: MPSV ČR a TESSEA ČR, z.s. 2020

Dostupné ZDE.

Dohnalová Marie, Bareš Pavel

 

Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce.

2020

Monografie zprostředkovává ucelený přehled klíčových podmínek a stěžejních mechanismů, aktivit, programů apod. na podporu sociálních podniků v ČR, jež determinují jejich současné postavení a možnosti jejich fungování. Autoři se přitom věnují jak zaměstnávání osob znevýhodně¬ných na trhu práce obecně, tak specificky vybraným aspektům týkajícím se zaměstnávání osob se záznamem v Rejstříku trestů.

Praha: VÚPSV, v.v.i., 2020.

Dostupné ZDE

Fraňková Eva Sociální podniky a jejich ekosystémy v Evropě: národní zpráva za Českou republiku 2019 2019

Zpráva přináší přehled o ekosystému sociálního podnikání v České republice na základě dostupných informací z prosince 2018. Zpráva aktualizuje předchozí verzi, kterou předložila ICF Consulting Services Evropské komisi v roce 2014.
Aktuální zpráva byla připravena jako součást smlouvy, kterou zadala Evropská komise Evropskému výzkumnému ústavu pro družstevní a sociální podniky (Euricse) a Mezinárodní výzkumné síti EMES.

Dostupné ZDE.

Francová Petra, Fraňková Eva Dotazníkové šetření sociálních podniků 2019 2019

MPSV ČR realizovalo na konci roku 2019 dotazníkového šetření sociálních podniků v ČR. Cílem šetření bylo získat aktualizované statistické údaje o sektoru sociálních podniků v ČR. Do vyhodnocení šetření bylo zahrnuto celkem 167 organizací s 303 provozovnami. Bylo zjištěno, že v oblastech podnikání vedou i nadále gastroslužby a v cílové skupině zaměstnanců zdravotně postižení.

Dostupné ZDE.

 

Koudelková Petra Základy marketingu a marketingové komunikace v sociálním podniku 2019

Publikace si klade za cíl rozšířit znalost o problematice sociálního podnikání a marketingu, a také pomoci měnit v naší společnosti hluboce zakořeněné negativní předsudky pramenící ze skutečnosti, že marketing může výrazným a zároveň pro ně nežádoucím způsobem ovlivňovat chování lidí. Tato negativní konotace může být korigována jen detailním poznáním podstaty a účelů marketingu i faktu, že jeho smyslem není vždy jen manipulace. Publikace je určena odborné veřejnosti z řad sociálních podnikatelů, managementu malých a středních podniků.

Praha: Ekopress

Legnerová Kateřina, Dohnalová Marie Společensky odpovědné podnikání 2018

Cílem autorek je seznámit čtenáře s konceptem společensky odpovědného podnikání, uvést příklady aktivit komerčních firem, představit modely sociálních podniků a jejich činnosti a ukázat příklady spolupráce v českém prostředí.

Praha: Wolters Kluwer

 

Francová Petra, Kurková Gabriela, Rychtář Karel, Markéta Vinkelhoferová a kol.

 

Zpráva o stavu sociálního podnikání v ČR 2018

2018

 

Studie Tematické sítě pro sociální ekonomiku ČR. Jejím cílem je plasticky popsat a zobrazit dosavadní vývoj a současný stav sociální ekonomiky v České republice a prostředí, v němž se pohybuje a rozvíjí. Ukázat její rozmanitost, projevy a přínos, ale také bariéry a problémy, s nimiž se v současné době potýká. Nabízí řešení i opatření, která by bylo dobré vykonat, aby aktivity sociální ekonomiky, tolik potřebné pro lidi i planetu, nejen vzkvétaly, ale více se o nich vědělo a občané i politici dobře chápali jejich přínos pro další rozvoj naší společnosti.

Praha: TESSEA ČR, z.s.

Dostupné ZDE.

 

 

Dohnalová Marie, Deverová Lenka, Legnerová Kateřina, Pospíšilová Tereza

 

 

Lidské zdroje v sociálních podnicích

 2015  

Autorky se zaměřují na otázku lidských zdrojů v subjektech sociální ekonomiky. Zaměstnanci a dobrovolníci v sociálních podnicích jsou významnými činiteli, protože podniky vznikají z iniciativy občanů a sledují nejen ekonomické, ale i sociální a environmentální cíle. Spojování tržních a neziskových motivací a mechanismů přináší řadu výhod, ale místy i nevýhod. Kniha přináší koncepty a přístupy z oblasti řízení lidských zdrojů a studií dobrovolnictví, které spolu s legislativním rámec umožňují uchopit toto komplexní téma.

Praha: Wolters Kluwer

 

Dohnalová Marie, Legnerová Kateřina a kol.

Výzkum sociálních podniků v ČR 2014

Cílem kolektivu autorek a autorů z Katedry studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy je zviditelnit některé sociální podniky, a tím přispět k nastartování dlouhodobých procesů rozvoje sociální ekonomiky v podmínkách ČR. Na základě výstupů z výzkumu 27 sociálních podniků vyplývá jako jedna z důležitých součástí dlouhodobé udržitelnosti těchto podniků oblast řízení lidských zdrojů. Mnoho zaměstnanců neziskového sektoru bere svoji práci spíše jako poslání, proto jsou ochotni tolerovat i nižší finanční ohodnocení a nedefinovanou strategii v oblasti řízení lidí.

Praha: VÚPSV, v.v.i.

Francová Petra, Kurková Gabriela

 

Manuál: Jak založit sociální podnik

2012

Praktický průvodce založením sociálního podniku. Manuál nejprve seznamuje s problematikou sociálního podnikání a přikládá i příklady z praxe. Dále předkládá informace, které je dobré zvážit před tím, než organizace začne sociálně podnikat. Detailně je rozebírán podnikatelský plán a tvorba. V závěru jsou přiloženy rady pro sociální podnikatele společně s databází webových stránek, kde lze najít další informace.

K dispozici ZDE.


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.