MPSV


Projektový tým

Kdo stojí za projektem Rozvoj ekosystému sociálního podnikání? Najdete zde kontakty na členy týmu a informace o tom, jakou problematikou se v rámci projektu zabývají.

 

Šárka Vokálová

Šárka Vokálová

Hlavní garant věcných aktivit

770 116 519

sarka.vokalova@mpsv.cz

 

Šárka vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého. Aktuálně pracuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde se zaměřuje na oblast sociálního podnikání, jakožto hlavní garant věcných aktivit v rámci projektu „Rozvoj ekosystému sociálního podnikání“. V projektu zodpovídá za věcnou správnost a realizaci všech výstupů a aktivit projektu, včetně kompletního dohledu nad směřováním projektu. Dohlíží například na plnění monitorovacích indikátorů, dodržování harmonogramu projektu, podílí se na přípravě zadávacích dokumentací a na výběru dodavatelů a odpovídá za správnost, včasnost a komplexnost zpracovávaných materiálů.

Gabriela Kurková

Gabriela Kurková

Garant osvěty a mainstreamingu, Garant vzdělávání

770 116 520

gabriela.kurkova@mpsv.cz

 

Gabriela se zabývá problematikou sociálního podnikání dlouhodobě. Přes 13 let pracuje na projektech, které sociální podnikání propagují a podporují. Pro MPSV pracuje od roku 2014 v rámci projektů Podpora sociálního podnikání v ČR, nyní na projektu RESP. V projektech má na starost mainstreaming a osvětu a nyní také Institut sociálního podnikání. Původní profesí, kterou se zabývala, je marketing a ten zúročuje po delší dobu tím, že v rámci některých projektů působila jako lektor, konzultant a mentor marketingu sociálních podniků. Gabriela je absolventkou studia managementu a marketingu na VŠE a fakulty sociálních věd UK v Praze. Je také je jednou ze tří zakladatelek P3 – People, Planet, Profit, o.p.s., neziskové organizace, která měla dlouhodobě za poslání podporu a prosazování sociálního podnikání v podmínkách ČR.

Monika Šikulová

Monika Šikulová

Koordinátor vzdělávacích aktivit

776 786 199

monika.sikulova1@mpsv.cz

 

Monika pracuje na projektech, které propagují a podporují sociální podnikání již 10 let. Od roku 2018 pracuje i na MPSV. Nyní na projektu RESP koordinuje aktivity Institutu sociálního podnikání. Poskytuje podporu týmu a podílí se na realizaci akcí. Mnoho let pracuje i v kulturním sektoru.

Miriam Vránová

Miriam Vránová

Garant vzdělávání

730 517 835

miriam.vranova@mpsv.cz

 

Miriam se podílí na tvorbě, realizaci a koordinaci vzdělávacích programů v rámci Institutu sociálního podnikání při MPSV. Je i moderátorkou a vede rozhovory o sociálním podnikání pro podcast Pomáháme podnikáním, který se v rámci projektu RESP natáčí.  Miriam působí jako konzultantka, lektorka, editorka a zmocňovatelka zranitelných skupin, která se více než 15 let zabývá komunikací a medializací veřejně prospěšných témat (PR), společenskou odpovědností (CSR) a vzděláváním dospělých. Vystudovala andragogiku a němčinu pro ekonomickou sféru. Ve své práci s radostí propojuje lidi napříč sektory (neziskový, veřejnosprávní, komerční a akademický) a zúročuje přitom své zkušenosti z působení v médiích a neziskových organizacích. Baví ji hledat nové cesty, jak upoutat pozornost veřejnosti k potřebným tématům. Autorsky i realizačně se podílí na PR strategiích a mediálních kampaních na podporu neziskových veřejně prospěšných organizací a sociálních podniků. 

Jana Řehořková

Jana Řehořková

Garant regionálních center

777 549 361

jana.rehorkova@mpsv.cz

 

Jana pracuje v projektu RESP jako garantka regionálních center - SPointů. Kromě koordinování činnosti SPointů se podílí také na propagaci, networkingu a vzdělávání v oblasti sociálního podnikání. Na problematiku zaměstnávání lidí se znevýhodněním se specializuje již 18 let. Nejdříve působila v o.s. Asistence jako pracovní konzultantka v programu Podporované zaměstnávání. Je jednou ze dvou zakladatelek pražského sociálního podniku Hračkotéka, který 13 let vede. Jana je absolventkou studia Ergoterapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Zdravotně sociální fakulty na Jihočeské univerzitě.

 

Veronika Vávrová

Veronika Vávrová

Koordinátor SPointu pro Prahu a střední Čechy

732 680 114

veronika.vavrova@mpsv.cz

 

Veronika je koordinátorkou SPointu pro Prahu a Středočeský kraj. Absolvovala bakalářské studium na Vysoké škole ekonomické v oboru Podniková ekonomika a management. Dále pokračuje v magisterském studiu na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy obor Sociální a kulturní ekologie. Zájem o sociální ekonomiku a sociální podnikání formoval i téma její bakalářské práce. Ráda se věnuje činnostem, které mají přesah a spatřuje v nich hlubší smysl, který pro ni sociální podnikání jednoznačně má. Zajímá se mimo jiné i o environmentální témata, tudíž velmi oceňuje environmentální sociální podniky a neziskové organizace.

Stanislava Valášková

Stanislava Valášková

Koordinátor SPointu pro Moravskoslezský kraj

777 549 649

stanislava.valaskova@mpsv.cz

 

Stanislava je koordinátorkou SPointu pro Moravskoslezsko. Působí v Ergonu sociálním podniku jako vedoucí služby Poradna Ergon, která se věnuje lidem ve finanční tísni. V letech 2019 - 2021 pracovala jako poradce v projektu Tranzitní místa v sociálních podnicích v Moravskoslezském kraji, jehož cílem bylo pomoci osobám s vícečetnými handicapy na trhu práce získat a udržet si zaměstnání. Hojně se také věnuje lektorské činnosti. Vystudovala obor komprehenzivní rehabilitace na Univerzitě Hradec Králové. Spolu s týmem Slezské diakonie implementovala - jako manažerka kvality - model řízení kvality dle norem ISO 9001 a poté i Model exelence EFQM v Domově pro zdravotně postižené Eben-Ezer v Českém Těšíně. Je velká fanynka Baťovy soustavy řízení a jejím velkým přáním je, aby se řízení kvality v sociálních podnicích stalo běžnou realitou.

Radka Wenclová

Radka Wenclová

Koordinátor SPointu pro Ústecký kraj

724 070 680

radka.wenclova@mpsv.cz

 

Radka je koordinátorkou SPointu pro Ústecký kraj. Kromě propagace a rozvoje sociálního podnikání se dlouhodobě věnuje práci v sociální oblasti, mimo jiné funguje jako zapsaná mediátorka. Své zapojení v ústeckém SPointu považuje za ideální kombinaci právě zakončovaného dalšího vysokoškolského vzdělání, po původním dokončeném vzdělání na FF UK tentokrát na FSE UJEP v regionálním rozvoji a veřejné správě, a svého dosavadního působení. S nadšením přijímá nové výzvy a stále se s radostí učí novým věcem. K zapojení do propagace sociálního podnikání dospěla po působení v mnoha nekomerčních i komerčních oblastech včetně vlastního podnikání. Je nenapravitelnou optimistkou.

Stanislav Hyrák

Stanislav Hyrák

Koordinátor SPointu pro Olomoucký kraj

777 549 744

stanislav.hyrak@mpsv.cz

 

Stanislav je koordinátorem SPointu pro Olomoucký kraj. Na této pozici je blíže k lidem, podnikatelům a místní samosprávě. Podílí se na všech aktivitách v oblasti propagace sociálního podnikání, osvěty a mainstreamingu, síťování, vzdělávání na poli sociální ekonomiky, konzultacích apod. Stanislav absolvoval Univerzitu Palackého v Olomouci, obor speciální pedagogika. Oblasti sociální ekonomiky se věnuje více než 12 let. Pro MPSV pracoval 6 let jako konzultant pro sociální podnikání, založil dva sociální podniky, jako lektor spolupracuje s řadou firem a institucí. V rámci své profesní dráhy se věnuje rozvoji systému integrační podpory pro sociální podniky, který vytvořil. Ve svém regionu je napojený na řadu jiných společensky prospěšných aktivit.

Zdeněk Hanzal

Zdeněk Hanzal

Koordinátor SPointu pro Jihočeský kraj

731 503 328

hanzal@rera.cz

 

Zdeněk je regionálním koordinátorem SPointu v Českých Budějovicích. Podpoře sociálního podnikání se v jižních Čechách věnuje od roku 2016. Od té doby v kraji řídil několik mezinárodních projektů na podporu sociální ekonomiky, organizoval nespočet vzdělávacích či networkingových akcí, připravoval studie a akční plány či koordinoval pracovní skupiny a setkání stakeholderů. Zdeněk je projektovým manažerem v Regionální rozvojové agentuře jižních Čech, kde se zaměřuje na mezinárodní spolupráci a implementaci inovačních projektů.

Anna Šimonová

Anna Šimonová

Koordinátor SPointu pro kraj Vysočina

774 151 495

anna.simonova@fokusvysocina.cz

 

Anna je regionální koordinátorkou SPointu pro Kraj Vysočina. Vystudovala sociologii a sociální práci na Masarykově Univerzitě v Brně. Je ředitelkou FOKUS Vysočina, z.ú., poskytovatel sociálních a zdravotních služeb pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Sociálnímu podnikání se aktivně věnuje od roku 2021, kdy se stala členkou správní rady Tessea ČR. Od roku 2014 je jednatelkou sociálního podniku FOVY s.r.o., který se postupným přechodem z pracovní rehabilitace přes chráněné dílny transformoval do regionálního sociálního podniku zaměřeného na široké spektrum podnikatelských činností. Snaží se o propagování sociálního podnikání jako prostředku s dopadem na region a přínosem pro lidi v něm žijící. Oceňuje podnikání, které přináší prospěch nejen zaměstnancům a vlastníkům, ale i lidem kolem podniku. Proto pomáhá propojovat sociální podniky na Vysočině s dalšími stakeholdery a předává praktické zkušenosti zájemcům o sociální podnikání.

Tomáš Dvořák

Tomáš Dvořák

Koordinátor SPointu pro Pardubický kraj

602 296 347

tomas.dvorak@pardubickykraj.cz

 

Tomáš je regionálním koordinátorem SPointu pro Pardubický kraj. Od roku 1998, kdy začal působit v regionálních médiích, se snaží propojovat podnikatelský, veřejný a neziskový sektor v Pardubickém kraji. Této problematice se intenzivně věnoval i v letech 2016 až 2018, kdy působil jako poradce místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky Miluše Horské. V současné době je zaměstnán na Krajském úřadě Pardubického kraje jako metodik nestátních neziskových organizací a sociálního podnikání.

Jana Smetanová

Jana Smetanová

Koordinátor SPointu pro Královéhradecký kraj

724 971 702

smetanova@cirihk.cz

 

Jana je regionálním koordinátorem SPointu v Hradci Králové. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Od roku 2007 působí v regionální rozvojové agentuře Centrum investic, rozvoje a inovací na pozici odborného konzultanta. Od roku 2015 je koordinátorkou Regionálního centra podpory sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji. Každoročně organizuje Veletrh sociálního podnikání a další akce pro sociální podniky. Podílí se také na přípravě a realizaci projektů financovaných z fondů EU, na zpracování strategických dokumentů Královéhradeckého kraje apod.

Aneta Klimentová

Aneta Klimentová

Koordinátor SPointu pro Zlínský kraj

739 324 819

aneta.klimentova@tessea.cz

 

Aneta je regionální koordinátorkou SPointu pro Zlínský kraj. Tématu sociálního podnikání se věnuje již od roku 2017. Do té doby studovala na VŠB-TU Ostrava obor Ekonomika podniku. Od roku 2019 je jednatelkou sociálního podniku 1. VALAŠSKÁ DÍLNA s.r.o. Aktivně spolupracuje s místními aktéry. Od roku 2021 je členkou správní rady TESSEA, což je tematická síť zastřešující sociální podniky v rámci ČR. Aktivně také spolupracuje s místními školami, především s UTB ve Zlíně, kde se podílí také na výuce. Několikrát do roka organizuje stáže a exkurze v rámci svého podniku. Téma sociálního podnikání je její srdeční záležitostí a je hrdá, že ho může propagovat při konferencích a dalších příležitostech, aby se dostalo do povědomí široké veřejnosti a bylo vnímáno jako respektovaná forma podnikání, které má velký společenský dopad.

Lenka Malá

Lenka Malá

Koordinátor informační podpory v oblasti on-line kanálů

777 549 489

lenka.mala@mpsv.cz

 

Lenka má v rámci projektu na starosti osvětu, mainstreaming a propagaci sociálního podnikání prostřednictvím webu a sociálních sítí. Plní obsahem a aktualitami portál České sociální podnikání, stará se o Adresář sociálních podniků, spravuje facebookovou stránku Podpora sociálního podnikání v České republice a LinkedIn profil Sociální podnikání v ČR. Spolupracuje s Regionálními poradenskými centry a Institutem sociálního podnikání a poskytuje jim podporu v on-line kanálech. Lenka vystudovala obor Občanský sektor na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Již od dob svých studií píše články o sociálním podnikání. Osvětu v oblasti sociální ekonomiky šířila nejprve pod křídly organizace Nová ekonomika, o. p. s., pak spolupracovala s P3 – People, Planet, Profit, o.p.s a posledních 8 let s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Lenka Pečkanová

Lenka Pečkanová

Redaktor zpravodaje

771 293 816

lenka.peckanova@mpsv.cz

 

Lenka vystudovala obor Občanský sektor na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Má bohaté zkušenosti v oblasti marketingu a PR, které získala jak v soukromém, tak v neziskovém sektoru. V současnosti pracuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde je zodpovědná za komunikaci a PR projektu „Podpora zaměstnávání lidí s postižením“. Tento projekt pomáhá lidem s postižením získat a udržet si zaměstnání a zároveň podporuje zaměstnavatele v začleňování těchto lidí do pracovního procesu. Lenka také každý měsíc vytváří pro projekt RESP online Zpravodaj, kde informuje o novinkách ze světa sociálního podnikání.


Pokud vás zajímají další informace k projektu, zanechte nám váš e-mail a co vás konkrétně zajímá. Ozveme se vám.

Vaše zpráva
Please enter your email!
Napište vaši zprávu

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.