Sociální podnikání


Indikátory/Rozpoznávací znaky

Přehled rozpoznávacích indikátorů pro sociální podniky platný dle Výzvy 024 OPZ+

Přehled rozpoznávacích znaků pro sociální podniky

Žadatelé se dle pravidel Výzvy musí veřejně a transparentně hlásit k principům sociálního podnikání a naplňovat veškeré rozpoznávací znaky sociálního podniku.

PrincipRozpoznávací znak
1. společensky prospěšný cíl
a) společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce formulován v zakládacích dokumentech 1a1. podnik má společensky prospěšný cíl spočívající v zaměstnávání a sociálním začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, který je formulován v zakládacích dokumentech
2. sociální prospěch 

a) integrace osob ze
znevýhodněných skupin

 

 

2a1. podíl osob ze znevýhodněných skupin (OZS) tvoří více než 30 % zaměstnanců
2a2. podnik poskytuje integrační podporu zaměstnancům ze skupin znevýhodněných osob

b) účast zaměstnanců a členů
na směřování podniku

 

2b1. zaměstnanci a/nebo členové jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů; zaměstnanci a/nebo členové jsou zapojení do rozhodování o směrování podniku

 3. ekonomický prospěch
 a) případný zisk používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů

3a1 alespoň 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů

b) nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích

3b1. manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi

c) alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech

3c1. tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb a/nebo zboží tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů podniku

4. environmentální prospěch 

a) zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby a/nebo provozování aktivit prospívajících životnímu prostředí

4a1. podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání (např. podle principů cirkulární ekonomiky), výroby, spotřeby a provozu podnikatelské činnosti a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi

5. místní prospěch
a) uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky

5a1. podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby

b) využívání přednostně místních zdrojů

5b1. podnik přednostně využívá místní zdroje: a)zaměstnává místní obyvatele, b) nakupuje od místních dodavatelů

 

c) spolupráce sociálního podniku s místními aktéry

  

5c1. podnik komunikuje a spolupracuje s místními aktéry

 

Kompletní znění včetně komentářů a způsobů dokazování najdete ZDE


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.