Sociální podnikání


Užitečné webové stránky

České i zahraniční webové stránky. Informační zdroje, asociace atd.

 

NázevPopisWebové stránky
České  
TESSEA ČR, z.s., Tematická síť pro sociální ekonomiku Posláním je přispívat k rozvoji sociálního podnikání v ČR s vazbou na činnost v regionech. TESSEA ČR zastřešuje sociální podniky z celé republiky, propojuje je, podporuje jejich zájmy a prezentuje je navenek. Současně jim a všem dalším zájemcům o téma podává aktuální informace o sociálním podnikání nejen v ČR, ale i jinde ve světě. www.tessea.cz
Svaz českých a moravských výrobních družstev Družstva představují významný subjekt sociálního podnikání. V Evropské unii jsou považována za jeden z „pilířů“ sociální ekonomiky. Svaz českých a moravských výrobních družstev nabízí ke stáhnutí řadu dokumentů týkající se sociální ekonomiky. https://www.scmvd.cz/

Klastr sociálních inovací a podniků SINEC

Klastr sociálních podniků a inovací SINEC sdružuje sociální podniky a další aktéry sociální ekonomiky a sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji. www.klastr-socialnich-podniku.cz 
Deklarace odpovědného podnikání

Iniciativa sociálních podniků a zaměstnavatelů hlásících se k odpovědnému podnikání, kteří se přihlásili ke společným cílům a hodnotám udržitelného zaměstnávání zdravotně a sociálně znevýhodněných kolegů. Členové podporují společné hodnoty, jejichž cílem je mj. finančně udržitelný systém chráněného trhu práce a přibližování tématu sociálního podnikání veřejnosti, médiím a legislativcům.

https://odpovednepodnikani.cz/
Sociální podniky z Vysočiny Hlavním cílem spolku je napomáhat růstu sociální ekonomiky v Kraji Vysočina cestou rozvoje sociálních podniků, zvyšování zaměstnanosti sociálně a zdravotně znevýhodněných skupin obyvatel a stimulace sociálních inovací vycházejících z jejich potřeb. https://bit.ly/3wvKuQX 
Asociace společenské odpovědnosti Platforma odpovědných firem, subjektů neziskového a veřejného sektoru, sociálních podniků a jednotlivců, iniciativa společenské odpovědnosti a Cílů udržitelného rozvoje od OSN. Vizí platformy je, aby se společenská odpovědnost a udržitelnost stala přirozenou součástí podnikání i fungování každé organizace v Česku. https://www.spolecenskaodpovednost.cz/
Ashoka CZ&SK Tým Ashoky rozvíjí práci Ashoka Fellows v Rakousku, Polsku, Maďarsku, na Slovensku a v České republice. Podporuje ekosystém pro hybatele společensky prospěšných změn: poskytuje jim jedinečnou kontaktní síť tvořenou investory, zkušenými byznys podnikateli, Pro Bono konzultanty, opinion leadery z médií a veřejné správy, zviditelňuje jejich práci, sdílí know-how atd.

https://www.ashoka.org/cs-cz/o-ashoka-cz-sk

Social impact award Akcelerační program pro mladé společensky prospěšné inovátory. Impact Hub Praha formou soutěže podporuje mladé lidi s nápady, jak řešit společenské a ekologické problémy podnikatelskou cestou. www.czech-republic.socialimpactaward.net/

 

SozialMarie

Cena předávaná sociálně inovačním projektům je udělována od roku 2005 každoročně celkem 15 výjimečným projektům z oblasti sociálních inovací. Sociální inovace dávají prostor novým přístupům, inovačním odpovědím a ukazují nové cesty. Reagují na nové sociální otázky nebo řeší již známý problém novými způsoby.  www.sozialmarie.org
P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. Prosazuje a podporuje sociální podnikání v ČR. V předešlých letech obecně prospěšná společnost realizovala projekt Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky v rámci Nové ekonomiky, o.p.s. V letech 2011 až 2013 realizovala další velké projekty "TESSEA získává mezinárodní zkušenosti" a "Podnikání jinak", oba zaměřené na podporu rozvoje sociálního podnikání v České republice.  www.p-p-p.cz
Zahraniční  

 

Social Economy Europe

Hlavní poradní orgán pro politiku EU v oblasti sociální ekonomiky, sekretariát pro „meziskupinu“ Sociální ekonomika Evropského parlamentu, strategický partner evropských institucí. Sociální ekonomika Evropa je „hlasem“ 2,8 milionu podniků a organizací sociální ekonomiky v Evropě. Na stránkách Social Economy Europe lze nalézt Chartu sociální ekonomiky. www.socialeconomy.eu.org
EMES Výzkumná síť univerzitních výzkumných center a jednotlivých výzkumných pracovníků, jejichž cílem je budovat mezinárodní spolupráci, vyměňovat si teoretické a empirické znalosti, různé názory na metody výzkumu sociální ekonomiky, sociálního podniku, sociálního podnikání, solidární ekonomiky a sociálních inovací. www.emes.net
CECOP Evropská konfederace průmyslových a servisních družstev. Členy jsou národní federace družstev a organizace, které družstva propagují. Tito členové zastupují 25 členů v 15 evropských zemích. Jde o 40 000 podniků, které zaměstnávají 1,3 milionu pracovníků. www.cecop.coop
ENSIE ENSIE je evropskou organizací, jejímiž členy jsou národní a regionální sítě integračních sociálních podniků. Podporuje spolupráci členských organizací, přispívá ke sdílení právních informací mezi svými členy, zastupuje jejich zájmy v evropských institucích a informuje je o všech relevantních evropských politikách a strategiích. Spolupracuje také s ostatními evropskými sítěmi, které se věnují sociální ekonomice. www.ensie.org 
CIRIEC Mezinárodní centrum výzkumu a informací o veřejné, sociální ekonomice a družstvech. Pro Evropský hospodářský a sociální výbor zpracoval CIRIEC několik srovnávacích analýz sociální ekonomiky v členských zemích EU. Byly publikovány pod názvem Sociální ekonomika v Evropské unii. www.ciriec.uliege.be
Ashoka Nejrozsáhlejší síť podporující sociální podnikání – působí v 70 zemích světa. Identifikuje a podporuje přední světové podnikatele v sociální oblasti, učí se ze vzorů jejich inovací a mobilizuje globální komunitu, aby vybudovala „svět, který mění každého.“ www.ashoka.org/cs-cz/about-ashoka
NESsT Podporuje podniky, které slouží komunitám s nízkým příjmem a omezuje tak jejich zranitelnost. Používá angažovaný přístup poskytující sociálním podnikatelům financování na míru a individuální podporu rozvoje podnikání. Zavazuje se k těmto sociálním podnikům na pět až sedm let a pomáhá jim při náročném přechodu od přechodu od startupu k plně škálovatelným podnikům. www.nesst.org

 Social Entrepreneurship Support Network in Baltic Sea Region

Globální síť usilující o vzájemné učení, snaží se být zdrojem inspirace. Sdružuje organizace, aby sdílely to, co funguje při podpoře začínajících sociálních podnikatelů – poznatky, metody a nástroje. Po celém světě se objevuje podpora pro začínající sociální podnikatele a v této organizaci si mohou vyměňovat zkušenosti.

https://www.socialenterprisebsr.net/

 

Tématicky blízké weby
Agentura pro sociální začleňování


Jeden z odborů Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR. Agentura je vládním nástrojem na podporu obcí, které řeší problematiku sociálního vyloučení. Pomáhá obcím a městům při mapování a poznávání problémů sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel, propojuje místní subjekty. Spolupracuje s ministerstvy, přenáší informace z komunální úrovně směrem ke státní správě, podílí se na formování státní politiky sociálního začleňování a její koordinaci. www.socialni-zaclenovani.cz 
Asociace sociálního zemědělství, z.s.

Účelem celostátního spolku je sdružovat zemědělce, zpracovatele, poradce, zástupce vzdělávání, spotřebitele, partnery sociálního zemědělství a další subjekty činné nejen v sociálních aspektech rozvoje venkova a zemědělství. Podporuje členy ve všech činnostech vztahujících se k sociálnímu zemědělství, poskytuje poradenství v oblasti sociálního zemědělství a zastupuje zájmy členů vůči orgánům státní správy a samosprávy a odborným a výzkumným organizacím. www.socialni-zemedelstvi.cz/asociace-socialniho-zemedelstvi 
Business Leaders Forum Pomáhá firmám naplňovat principy společenské odpovědnosti (CSR), pořádá setkání firemních leaderů, inspiruje vysokoškolské studenty a ukazuje přínosy CSR. Organizace byla založena z iniciativy mezinárodní organizace The Prince of Wales International Business Leaders Forum. Vizí je férové a odpovědné podnikatelské prostředí, které obohacuje společnost. www.csr-online.cz 
Byznys pro společnost Cílem je rozvíjet odpovědnost firem při prosazování udržitelného rozvoje jejich podnikání. Dlouhodobě radí firmám, které do své strategie růstu integrují aktivity nad rámec běžných etických, zákonných, komerčních a společenských očekávání. Přináší zahraniční know-how a konkrétní řešení v oblastech pracovní diverzity, flexibility, age managementu či firemního dobrovolnictví a dárcovství.  https://byznysprospolecnost.cz/  
Centrum sociálně orientovaných inovací Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj realizuje projekt „Centra sociálně orientovaných inovací“ zaměřený na využití inovací ve venkovských regionech vedoucích k nalezení vhodných forem podpory (sebe)zaměstnávání osob ohrožených na trhu práce. Nástrojem rozvoje lidského kapitálu jsou sociálně orientované inovace – nové způsoby práce a aktivizace, které efektivněji řeší aktuální potřeby zaměstnávání znevýhodněných osob na trhu práce (nové služby, přístupy, metody podpory).  www.centruminovaci.cz 
Družstevní asociace ČR Zájmové sdružení právnických osob k projednávání a řešení společných družstevních záležitostí, k ochraně, podpoře a uplatňování zájmů družstev a jejich členů. Družstevní Asociace ČR je dlouholetým významným členem Mezinárodního družstevního svazu a navazuje na tradice družstevního hnutí v bývalé Československé republice. Podporuje sociální ekonomiku a sociální družstva.  www.dacr.cz 
Flagship CSR Consulting Specializovaná CSR agentura v ČR. Česko-britská firma, založená v Londýně. Má britské know-how a zkušenosti ze zahraničí. Zabývá se firemní strategií udržitelného rozvoje, společenskou odpovědností (CSR) a nefinančním reportingem. Podporuje firemní odpovědnost a strategii udržitelnosti, odpovědného podnikání a nefinanční reporting v České republice. https://flagship.cz/ 
Impact Hub Praha Akcelerační program poskytující odbornou a finanční podporu prostřednictvím mentoringu, konzultací, workshopů a networkingu. Cílem je zajistit funkčnost a dlouhodobou udržitelnost projektů, škálovatelnost aktivit a dopadu. Edison akcelerátor pro sociální inovace pro neziskové organizace, sociální podniky, neformální týmy, ale i firemní projekty řešící sociální problémy, kteří se snaží o finanční nezávislost na dotacích a grantech a mají ambice rozšířit dopad projektu. www.hubpraha.cz/akcelerace 
Inovační laboratoř Praktický projektový seminář určený pro všechny studenty Univerzity Karlovy. Vypisuje jej Centrum pro přenos poznatků a technologií v Kampusu Hybernská. Startuje druhý ročník soutěže Nakopni Prahu! Připravuje spolupráci s The Challenge. www.inovacnilaborator.cz 
Institut odpovědného veřejného zadávání Vzdělávací platforma v ČR, která poskytuje komplexní vzdělávací systém specialistům na veřejné zakázky. Součást projektu MPSV ČR „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“. Nabízí semináře s úvodem do problematiky včetně klíčových principů konceptu, právního zakotvení, přehledu jednotlivých příležitostí a témat, i odborné semináře ke specifickým tématům, institutům a inovativním postupům pro praktické uplatňování v oblastech veřejného zadávání.

https://institut.sovz.cz/

Institut pro sociální inkluzi Nezávislý think tank reflektující českou veřejnou politiku v oblasti sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení. IPSI založili v roce 2015 experti se zkušeností s přímou prací se sociálně vyloučenými lidmi pracující v sociálních službách, ve školství, na obecních úřadech či úřadu práce, v neziskových organizacích i v ústředních orgánech státní správy. Think tank postupně zve ke spolupráci další experty zabývající se sociální inkluzí v ČR i v zahraničí. www.socialniinkluze.cz 
Nadace Via Nezávislá česká nadace navázala na činnost české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society. Nečerpá peníze z evropských ani státních fondů, ale prostředky získává výhradně od individuálních dárců, firem, nadací a z výnosů nadačního jmění. Byznys programem Lepší byznys Nadace VIA podporuje podnikatele, kteří propojili byznys a dobrou věc. Šlo o sociální start-upy, nové sociální podniky přinášející svým podnikáním pozitivní společenskou změnu. www.nadacevia.cz 
Nová ekonomika Vznikla v návaznosti na projekt Human Resources Developement Interface, ze kterého převzala původní tematické okruhy: zadávání veřejných zakázek se společenským rozměrem, diverzity management a sociální ekonomiku. Prosperita ve společnosti je založena na třech pilířích – ekonomické prosperitě, kvalitě životního prostředí a společenském kapitálu. Nová ekonomika podporuje rozvoj a šíření inovací. www.nova-ekonomika.cz 
Oficiální portál Rady kvality ČR Národní akční plán podpory společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019–2023 byl projednán vládou ČR. Vláda návrh schválila se změnou. Uvedený dokument byl předložen na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 25. ledna 2016 č. 49. Je motivací pro podnikatelské subjekty i veřejnou správu k dobrovolnému zavádění projektů společenské odpovědnosti (CSR) a vytváření příznivého prostředí pro realizaci těchto projektů. www.narodniportal.cz/narodni-akcni-plan-podpory-spolecenske-odpovednosti-organizaci-v-ceske-republice-na-leta-2019-2023/ 
Trast pro ekonomiku a společnost Spolek, jehož cílem je hledat demokratické, lokálně zaměřené a přírodě přátelské ekonomické přístupy. Podporuje kritickou reflexi současného ekonomického systému založeného na problematických premisách středoproudé ekonomie (nekonečný ekonomický růst, nahraditelnost přírody jinými druhy kapitálu, důraz na tzv. ekonomičnost za každou cenu apod.). Tyto myšlenky šíří prostřednictvím setkávání, seminářů a dalších akcí, vydává také publikace. Usiluje o propojení a aktivizaci podobně přemýšlejících lidí. www.thinktank.cz  
 

 


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.