Díky spolupráci MPSV a Univerzity Karlovy se zavádí do výuky nový předmět s názvem „Projekt sociálního podniku“
18. 1. 2024

Díky spolupráci MPSV a Univerzity Karlovy se zavádí do výuky nový předmět s názvem „Projekt sociálního podniku“

V návaznosti na podepsané Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí, Centrem pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy (CPPT UK) a Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK) ze dne 13. listopadu 2023, se mohou studující na FHS UK v letním semestru probíhajícího školního roku 2023–2024 v předmětu „Projekt sociálního podniku" seznámit s praktickými poznatky z oboru. Přijdou také do kontaktu s českými sociálními podnikateli nebo navštíví vybraný sociální podnik, čímž si doplní a rozšíří své znalosti.

Memorandum vymezilo základní rámec vzájemné spolupráce při podpoře v rámci projektu Rozvoj ekosystému sociálního podnikání, který je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+). „Spojení sil Univerzity Karlovy a MPSV představuje významný krok k rozvoji sociálního podnikání v České republice. Tato spolupráce umožní efektivnější využití našich zdrojů, znalostí a odborných kompetencí pro podporu a rozvoj tohoto důležitého sektoru,“ uvedla Anna Brabcová, ředitelka odboru integrace na trh práce MPSV.

Vzájemné partnerství resortu a UK umožní studentům i absolventům humanitních studií, kteří se v rámci svého studijního programu věnují sociálnímu podnikání, propojení nabytých znalostí s praxí.

Hubert Topinka, specialista přenosu poznatků ze společenských a humanitních věd z CPPT Univerzity Karlovy, doplňuje: „CPPT pomáhá rozvíjet různé typy spoluprací mezi Univerzitou Karlovou a externími partnery i veřejným sektorem. Naším cílem je podporovat třetí roli univerzity, tedy její pozitivní společenský dopad. Máme proto velkou radost, že jsme mohli pomoci připravit Memorandum o spolupráci mezi MPSV ČR a FHS UK a v rámci něj i vydefinovat konkrétní oblasti další spolupráce.“

Ty zahrnují například nastavení vzdělávání sociálního podnikání pro studenty v rámci aktivit Institutu sociálního podnikání, zajištění přenosu informací o sociálním podnikání nebo vzájemnou propagaci akcí týkajících se sociálního podnikání.

První konkrétní akcí byla přednáška „Návrh zákona o sociálním podniku,“ která se konala koncem minulého roku a kterou pro studentky a studenty FHS UK připravili JUDr. Ondřej Závodský a PhDr. Jakub Majzel z MPSV.

Přednáška spojená s následnou diskusí proběhla v rámci kurzu Sociální ekonomika a sociální podnikání, který „se jako povinný předmět vyučuje na Fakultě humanitních studií v navazujícím magisterském programu Studia občanské společnosti už několik let,“ jak upřesnila garantka kurzu doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Ta zároveň dodala, že „absolventi studijního programu nacházejí uplatnění v neziskovém sektoru, i v sociálních podnicích. Partnerství tak podpoří propojení znalostí získaných studiem s praxí a přispěje k rozvoji sociálního podnikání.“


O CPPT UK
Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT) je samostatná součást Univerzity Karlovy. Propojuje vědce z univerzity s externími partnery: firmami, neziskovými organizacemi, veřejnými institucemi, kraji, městy a dalšími. Cílem je nalézt pro know-how, vynálezy a inovace vzešlé z univerzitního prostředí praktické uplatnění a podpořit jejich pozitivní společenský dopad. Centrum také pomáhá chránit duševní vlastnictví Univerzity Karlovy a buduje univerzitní inovační podhoubí; v rámci aktivit Inovační laboratoře CPPT UK nabízí workshopy, vytváří prostor pro networking a pomocí vzdělávacích kurzů také podporuje podnikavost studentů a zaměstnanců Univerzity Karlovy.

O FHS UK
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, založená v roce 2000, představuje progresivní vzdělávací instituci, nabízející široké spektrum vzájemně provázaných humanitních disciplín, od filozofie přes historii, sociologii či antropologii až po sémiotiku, genderová studia či psychologii, v kterýchžto disciplínách realizuje na mezinárodní úrovni projekty základního i aplikovaného výzkumu. Fakulta klade důraz na svoji mezioborovost a otevřenost, umožňující unikátní spolupráci napříč obory a vedoucí k inovativnímu uchopení současných společenských problémů.

O Institutu sociálního podnikání / RESP
Institut sociálního podnikání je součástí projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), který odstartoval v dubnu 2023. Projekt RESP vychází jak z potřeb sociálních podniků, tak i expertů, kteří se sociálním podnikáním dlouhodobě zabývají. Vedle vzniku regionálních poradenských center SPointů má projekt RESP i další aktivity, které mají za cíl podpořit rozvoj sociálního podnikání v Česku. Vzniká Institut sociálního podnikání, jehož cílem je vytvořit systémové řešení vzdělávání v celé sféře sociálního podnikání v ČR.

Kontakt pro média
Za MPSV, projekt RESP: Gabriela Kurková, gabriela.kurkova@mpsv.cz, tel: 770 116 520
Za FHS UK: Ondřej Váša, pr@fhs.cuni.cz, tel: 778 427 972


Patička - Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.