Financování


Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti

Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti (dále jen APZ) zabezpečuje ministerstvo a Úřad práce; podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty.

Právní úprava: § 104 - § 120 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen ZoZ).

Nástroje APZ:
a) rekvalifikace
b) investiční pobídky
c) veřejně prospěšné práce
d) společensky účelná pracovní místa
e) překlenovací příspěvek
f) příspěvek na zapracování
g) příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

Součástí opatření aktivní politiky zaměstnanosti je rovněž:
h) poradenství
i) podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením s výjimkou příspěvků podle § 78
k) cílené programy k řešení zaměstnanosti (§ 120)

 Pokud vás zajímají detailnější informace ke všem nástrojům, naleznete je zde.

S ohledem na charakter sociálních podniků se jako nejvhodnější jeví nástroj společensky účelné pracovní místo (SUPM), a to jak v podobě jeho vyhrazení, tak i zřízení. V případě vyhrazení SUPM může UP ČR zaměstnavateli poskytnout finanční příspěvek na refundaci mzdových nákladů zaměstnavatele, jestliže ten na základě dohody s UP ČR o vyhrazení SUPM zaměstnal uchazeče o zaměstnání, kterému je při zprostředkování zaměstnání věnována zvýšená péče.

Příspěvek je možné poskytovat až po dobu 24 měsíců, nicméně konkrétní parametry jsou závislé na charakteru přijatého uchazeče o zaměstnání. V případě zřízení SUPM je pak poskytován jednorázový příspěvek na nákup vybavení souvisejícího se zřízením pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání, rovněž na základě dohody s UP ČR.

V případě, že sociální podnik vykonává nějakou činnost spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, může rovněž využít nástroje veřejně prospěšné práce (VPP), který je obdobný nástroji SUPM-vyhrazené.

Výhodou VPP je možnost v případě potřeby „přeobsadit“ zřízená pracovní místa jinými uchazeči o zaměstnání bez nutnosti rušit uzavřenou dohodu. S ohledem na znevýhodnění pracovníků sociálních podniků se jako vhodný jeví rovněž příspěvek na zapracování, kdy na základě dohody s UP ČR může být zaměstnavateli poskytnut finanční příspěvek na zapracování znevýhodněných osob. V případě zaměstnávání osob se zdravotním postižením pak doporučujeme využít předně nástroje chráněné pracovní místo.

 

 


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.