Články

Místní akční skupiny podporují sociální podnikání
15. 1. 2019

Místní akční skupiny podporují sociální podnikání

Ne všichni zájemci o sociální podnikání vědí, že podporu na rozjezd svého projektu mohou získat i prostřednictvím místních akčních skupin (MAS). Jak taková podpora funguje? Na co všechno lze čerpat? Na tyto i další otázky jsme se zeptali Markéty Dvořákové, která působí v Národní síti MAS jako garantka za Operační program Zaměstnanost (OPZ). Zároveň je ředitelkou MAS Brdy-Vltava, která má se sociálním podnikáním bohaté zkušenosti.

 

Jak funguje podpora sociálního podnikání ze strany MAS?

Místní akční skupiny, které mají ve své strategii zakomponovanou podporu sociálního podnikání, mohou tímto směrem rozdělovat přidělené finanční prostředky z Operačního programu Zaměstnanost. Zde je podporována zejména neinvestiční část projektu, jedná se hlavně o mzdy pracovníků z cílové skupiny a dalších pracovníků podílejících se na provozu podniku, je možné podpořit i vlastní vybavení podniku a drobné stavební úpravy. Investiční část je prostřednictvím MAS možné podpořit v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Ideální stav je, když se jedná o tzv. synergický projekt – vybudování podniku je v rámci MAS podpořeno z IROP a jeho provoz pak z OPZ. Nicméně je možné předložit i dílčí projekty. Čerpat lze i z Programu rozvoje venkova (PRV), kde mohou MAS podpořit i nezemědělské podnikání. Zde není třeba, aby se podnik explicitně vymezoval jako sociální, ale pokud splňuje podmínky dané PRV co se týče předmětu činnosti, může se do výzvy MAS rovněž přihlásit.

 

Poskytují MAS vedle rozdělování dotačních prostředků i jinou podporu?

Další podpora MAS spočívá v pomoci s přípravou projektového záměru, pracovníci MAS připravované projekty průběžně konzultují a odkazují žadatele na relevantní odborníky. Některé MAS jsou součástí TESSEA, mohou tak čerpat cílené poradenství pro přípravu sociálních podniků na svém území. V neposlední řadě také, pokud je to možné, nakupujeme výrobky sociálních podniků – např. zajišťujeme jejich prostřednictvím občerstvení, propagační předměty apod.

 

Jaké výzvy jsou zaměřené na sociální podnikání?

V rámci Operačního programu Zaměstnanost se jedná o výzvu č. 47, na kterou jsou navázány tzv. pod-výzvy jednotlivých MAS. Každá MAS tedy na svých webových stránkách zveřejňuje svou pod-výzvu, do které mohou předkládat žádosti žadatelé plánující projekt na území dané MAS. V IROP jsou pod-výzvy MAS zaměřené na sociální podnikání navázány na výzvu č. 65. I zde platí, že každá MAS vyhlašuje pod-výzvu pro své území. Výzvy z OPZ jsou zaměřeny na neinvestiční náklady a je zde možné podpořit i tzv. environmentální sociální podniky, řešící konkrétní environmentální problém v daném území. Je zde široké spektrum cílových skupin, na které je možné podniky zaměřit. Z OPZ může být pořízeno i vybavení sociálních podniků investičního charakteru až do výše 50% celkových přímých nákladů projektu. Z IROP je pak možné realizovat výstavbu či rekonstrukci objektů, které budou sloužit pro provoz sociálního podniku a jeho vybavení.

 

Jak dlouho již funguje podpora sociálního podnikání prostřednictvím MAS?

Podpora MAS sociálním podnikům funguje až od stávajícího programového období 2014 -2020. Předtím MAS přerozdělovaly prostředky pouze z Programu rozvoje venkova, který podporuje převážně zemědělské podnikání.

 

Je mezi sociálními podnikateli zájem o spolupráci s MAS?

Prostřednictvím MAS již bylo vyhlášeno minimálně 85 výzev zaměřených na sociální podnikání, z čehož vyplývá, že je tato podpora v území MAS poptávána.

 

V kterých krajích se MAS sociálním podnikáním zabývají nejvíce?

Obecně lze konstatovat, že některým MAS je sociální problematika bližší a mají tak zájem o rozvoj těchto aktivit v území. Některé MAS mají jiné priority, například podporu prorodinných aktivit z důvodu nedostatečných kapacit dětských družin, školek a podobně. Většina MAS, které se sociální problematikou zabývají, například v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb, již výzvu na sociální podnikání vyhlásila, některé i opakovaně. Vyplývá to spíše z charakteru daného území MAS a jeho konkrétních potřeb, než z příslušnosti ke konkrétnímu kraji.

 

Proč naopak některé MAS nemají podporu sociálního podnikání mezi prioritami?

Jak jsem již uváděla, zaměření výzev MAS vychází z konkrétní situace a potřeb daného území. MAS musí nejprve zjistit, zda nějaká potřeba v území aktuálně existuje, případně jaké je její vhodné řešení. Může to být například projekt na podporu zaměstnanosti jako takové a ne nutně sociální podnik, kde je zvýšená míra rizika z důvodu finanční efektivity podniku. Vím například o MAS z Jihočeského kraje, která výzvu na sociální podnikání vyhlásila, ale nikdo se nepřihlásil. I toto samozřejmě může nastat.

 

Existuje jednotný přístup, nebo se podpora sociálního podnikání řeší v rámci krajských sdružení či jednotlivých MAS?

Jednotný postup určitě neexistuje, respektive jsou dány „mantinely“ ze strany výzvy č. 47, kde je uvedeno, co všechno je možné přes MAS podpořit. Vše další již vychází z potřeb daného území.

 

Spolupracuje NS MAS s MPSV?

Národní síť MAS ČR spolupracuje s MPSV při nastavování všech podporovaných aktivit. Velice si vážíme společného dialogu k problematice sociálního začleňování na venkově. Aktuálně se již společně zamýšlíme nad novým programovým obdobím a možným zaměřením podporovaných aktivit. Podpora lokální ekonomiky nadále představuje jednu z našich priorit.

 

Jste garantkou za OP Zaměstnanost. V čem spočívá Vaše práce?

Moje práce je velice různorodá. Jsem přítelem na telefonu, když si nějaká MAS neví rady s OPZ. Dále se za NS MAS ČR účastním jednání a odborných platforem týkající se sociální problematiky, vedu pracovní skupinu Sociální při NS MAS, připomínkuji různé relevantní dokumenty apod.

 

Zároveň působíte v MAS Brdy – Vltava. Můžete představit její činnost?

Činnost naší MAS je hodně sociální. Již v roce 2011 jsme pro celé území MAS začali komunitně plánovat rozvoj sociálních služeb. Tento proces u nás kontinuálně probíhá a máme tak přehled, co naše území potřebuje. MAS provozuje tzv. sdílenou pracovní četu složenou z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, která udržuje veřejná prostranství našich členských obcí. Kromě zaměstnání nabízíme našim pracovníkům profesní rozvoj prostřednictvím rekvalifikací apod. Dále jsme zřídili Sociální fond regionu Brdy-Vltava, do kterého nám přispívají členské obce MAS a my z něj dofinancováváme sociální služby poskytované na našem území.

 

 

 

Autorka: Lenka Malá
Foto: zdroj http://dobris.kdu.cz/bc-marketa-dvorakova/

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2019 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.