2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 19 - 03

Semináře pro žadatele do výzev MPSV: Jak připravit podnikatelský plán a Marketing v praxi sociálního podnikání

Aktuálně se můžete již nyní registrovat na Semináře pro žadatele do výzev MPSV na sociální podnikání

1) K tvorbě podnikatelského plánu pro sociální podnik “Jak připravit... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 16 - 01

SozialMarie uzávěrka 24.1.

Soutěž SozialMarie je letos vyhlašovaná již potřinácté: Hledáme výjimečné a ocenění hodné projekty, které dávají inovační odpověď na aktuální společenské výzvy.

V...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 13 - 12

10.1. 2017 - Seminář Praha - Jak založit sociální podnik a dobře napsat podnikatelský plán

Využijte možnost dozvědět se více o sociálním podnikání, o novinkách v této oblasti a o chystaných možnostech financování rozjezdu vašeho sociálního podnikání.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

OP Praha - pól růstu ČR

Operační program Praha - pól růstu ČR (OPPPR) podporuje sociální podniky, působící v hl. m. Praze, v rámci prioritní osy 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě. Sociální podniky jsou financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a z Evropského sociálního fondu (ESF).

Specifický cíl 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání (investiční priorita 2) financovaný z EFRR se zaměřuje na vznik a rozvoj sociálních podniků. Preferovány jsou integrační podniky, jejichž zaměstnanci jsou osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. Financovány mohou být rekonstrukce prostor podniku, rozšíření provozu, vybavení zařízením a výrobními technologiemi.

Specifický cíl 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci (investiční priorita 3) financovaný z ESF směřuje k posilování sociální soudržnosti na úrovni místních komunit prostřednictvím podpory kulturně komunitních center a projektů aktivizujících místní komunity. Jednou z podporovaných aktivit je sociální podnikání propojené s místními komunitami a / nebo jako součást kulturně komunitních center. Hlavní cílovou skupinou jsou osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené.

Na specifický cíl 3.2 je vyčleněno 2,4 milionů EUR. Celková alokace pro specifický cíl 3.3 je 26,6 milionů EUR; tato alokace je určena na různé typy komunitně orientovaných aktivit, jednou z nich je sociální podnikání.

Další informace jsou v textu OPPPR, který je k dispozici na www.prahafondy.eu v sekci Budoucnost 2014+, podsekci OP Praha - pól růstu ČR. Přímý odkaz zde

V říjnu 2015 je plánována výzva k předkládání projektových žádostí pro specifický cíl 3.2. Harmonogram výzev OPPPR je zveřejněn pod odkazem zde.