Sociální podnikání

4. 9. 2014

Finanční nástroj - Jeremie ESF ROP Lombardia

Evropská komise (generální ředitelství pro regionální politiku) vytvořila ve spolupráci se skupinou Evropské investiční banky a dalšími finančními institucemi v rámci programového období 2007–2013 čtyři společné iniciativy (nástroje) s cílem dosáhnout účinnější a udržitelnější politiky soudržnosti. Dvě z nich se týkají prosazování nástrojů finančního inženýrství (JEREMIE a JESSICA) a druhé dvě (JASPERS a JASMINE) fungují jako nástroje technické pomoci. Tyto společné iniciativy se i nadále a v souladu s politikou soudržnosti 2014-2020 řadí mezi tzv. zvláštní nástroje podpory.

Itálie, především severní, věnuje pozornost zejména Finančnímu nástroji JEREMIE (zkratka pro Joint European Resources for Micro to medium Enterprises).

Jako příklad dobré praxe financování se uvádí finanční nástroj Jeremie ESF ROP Lombardia 2007-2013 (Lombardie je kraj v severní Itálii a ROP Regionální operační program) spolufinancovaný Evropským sociálním fondem (ESF), který je určen malým a středním podnikům a taktéž mikropodnikům k usnadnění jejich přístupu k úvěrům. Jeho cílem je mimo jiné podporovat přístup ke vzdělávání a pracovnímu uplatnění znevýhodněných osob. V rámci JEREMIE ESF ROP Lombardia byly z regionálního operačního programu poskytovány úvěry znevýhodněným pracovníkům, kteří si tak mohli nakoupit členské podíly v sociálních družstvech, které je poté zaměstnávají. Takový dodatečný kapitál posiloval schopnost jednotlivých sociálních podniků zajišťovat služby a současně zvyšovat zaměstnanost.

Fond Jeremie ESF ROP Lombardia[1] v hodnotě 20 milionů € je spravován společností Finlombarda, a.s. (Finanziaria per lo Svilupppo della Lombardia S.p.A), která je veřejnou finanční institucí, jež má na starosti v první řadě rozvoj regionu Lombardie. Prostředky jsou rozdělovány prostřednictvím vybraných finančních institucí (na základě tendru). První výzva byla v roce 2010, kdy zprostředkovatelské finanční subjekty získaly k rozdělování 10 mil. €, konkrétně Banca Popolare di Bergamo 5 milionů € a Federazione Lombarda BCC (BBC = Banche di Credito Cooperativo – instituce speciálně zaměřená na poskytování půjček sociálním družstvům) taktéž 5 mil. €. V roce 2011 získaly zprostředkovatelské finanční instituty Banca Popolare di Bergamo, Banka Popolare Etica (Etická banka) a Banca Popolare di Sondrio každá 3 mil. €.

Miláno samo není schopno zajistit všem znevýhodněným osobám jejich potřeby, proto jsou využívány tyto evropské projekty určené na pomoc právě sociálním podniků. Funguje to tak, že vybrané výše uvedené finanční instituce přidělují půjčky příjemcům, a to přímo lidem, kteří se zapojí v družstvech jako společníci.  Každý společník družstva mohl získat 4 000 €, z toho 2 000 € je pětiletá bezúročná půjčka poskytnuta prostřednictvím nástroje Jeremie ESF Lombardia s jedinou splátkou a dalších 2 000 € jsou vlastní prostředky, které lze získat i jako půjčku od Etické banky za zvýhodněných podmínek s pevnou úrokovou sazbou 2,4% s návratností 5 let. Pokud dlužník zůstává po celou dobu trvání úvěru zaměstnán v družstvu, je část prostředků poskytovaná Jeremie ESF odepsána a stává se tak de facto grantem. Každé tímto způsobem zapojené družstvo má nárok na maximálně 200 000 € (pravidlo de minimis), to odpovídá počtu max. 50 společníků. Tento mechanismus díky dobré zkušenosti a výsledkům chtějí v Lombardii zopakovat i v současném programovém období (2014-2020). Velkou výhodou je právě možnost spolupráce s místními finančními institucemi (zprostředkovateli), kteří jsou silně integrovaní do místní ekonomiky.

Provincie Lombardie taktéž vytvořila 24. 4. 2013 zvláštní Jednotný fond zaměřený na síťování. Je založen na podporu malým podnikům (pod 220 osob) ve výši 50 000 €, aby se tyto malé sociální podniky mohli sdružovat a založit fúzi, konsorcium nebo síť sociálních podniků. Zasíťováním je možno vytvořit větší právní subjekty (které za určitých okolností mohou být svými specifiky výhodné i z hlediska daňového), podmínkou je zachování atributů sociálního družstva. Slučování sociálních družstev do fúzí a konsorcií je i z důvodu, aby se mohli jako větší podnik zúčastňovat veřejných zakázek nad 210 000 € a tím lépe čelit současné stále se prohlubující krizi. Je tedy i protikrizovým opatřením. Navíc má toto slučování i významné sociální dopady (např. snížení kriminality), umožňuje zaměstnat víc lidí ze znevýhodněných skupin nebo lidí ohrožených sociálním vyloučením. Mezi takové cílové osoby patří: fyzicky, mentálně či jinak smyslově postižení lidé, bývalí a současní klienti psychiatrických léčeben nebo podobných zařízení, drogově závislí, alkoholici, mladší 18 let žijící v nevyhovujícím rodinném prostředí, odsouzení, kteří mají možnost využít alternativního opatření. Dále to jsou osoby mezi 15-26 lety s ukončenou základní školní docházkou, ženy starší 40 let, muži starší 50 let, imigranti, lidí, kteří mají nízké vzdělání (nedosáhly na středoškolské s maturitou nebo jejího ekvivalentu), dlouhodobě nezaměstnaní (nad 12 měsíců), samoživitelky a samoživitelé starající se o nezletilé děti.

V regionu Lombardie působí 1 200 sociálních družstev (což je 16.2 % z celkového počtu sociálních družstev v celé Itálii).

Autor: Martina Haverová


[1] Byl vytvořen také Jeremie ROP ERDF Lombardie, který disponuje stejnou částkou na stejné období, tj. 20 milionů € (ERDF je Evropský fond regionálního rozvoje)


Patička - Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.