Články

Jak se z Klubíčka vyklubal sociální podnik
14. 10. 2021

Jak se z Klubíčka vyklubal sociální podnik

Dobře znát silné stránky svých zaměstnanců, rozvíjet jejich schopnosti a maximálně přizpůsobit práci jejich možnostem. Taková je filozofie Sociálního podniku Klubák, z. s., v jehož čele stojí Alena Pecková. Původní profesí je pedagog, od roku 1997 působí jako statutární orgán neziskové organizace Klubíčko Beroun, z. ú., která pečuje o děti i dospělé se zdravotním hendikepem. V roce 2016 stála u zrodu Sociálního podniku Klubák. „V našem sociálním podniku nachází pracovní uplatnění přednostně dospělí se zdravotním postižením z našeho regionu a také klienti Klubíčka, kteří prošli sociálními službami a tréninkovým pracovištěm a vyklubali se natolik, že již zvládnou pracovní povinnosti a mohou být zaměstnáni na chráněných pracovních místech. Odtud pochází název našeho podniku, kde funguji jako ředitelka, zatím dobrovolnicky. A moc se těším na svou novou roli realizátora projektu na vybudování gastro provozu a bistra,“ popisuje svou cestu k sociálnímu podnikání Alena Pecková.

 

Jak vznikla myšlenka založit sociální podnik a kdo všechno za projektem stojí?

Sociální podnik Klubák je mladším sourozencem Klubíčka Beroun, které poskytuje registrované sociální služby ve Středočeském kraji již téměř 25 let. V Klubíčku pečujeme o děti i dospělé s těžkým zdravotním, převážně kombinovaným postižením. Rodiče dětí, které neměli v životě tolik "štěstí", se spontánně dávali dohromady, aby svým dětem poskytli co nejlepší podmínky pro plnohodnotný život. Klubíčko nejprve sdružovalo rodiny postižených dětí a nabízelo jim poradenství a volnočasové aktivity, poté tábory a později i registrované sociální služby. Nyní na Vráži u Berouna provozujeme Týdenní stacionář, celoroční Odlehčovací služby, ambulantní Sociálně aktivizační služby včetně Tréninkového pracoviště a terénní Osobní asistenci s asistovanou dopravou. Čas plynul, okruh lidí v Klubíčku stále narůstal a z dětí se začali stávat mladí lidé s různými zájmy a dovednostmi, které získávali právě zde. Řada z nich je již dnes v produktivním věku. Prošli například naším tréninkovým pracovištěm a teď mají chuť a sílu pracovat. Trh práce však není lidem s hendikepem "příliš nakloněn" a právě z toho důvodu Klubíčko založilo sociální podnik, kde se mohou realizovat a najít nejen pracovní uplatnění.

 

Jak je provázána činnost sociálního podniku Klubák a neziskovky Klubíčko Beroun?

V Klubáku pracují jak bývalí klienti z Klubíčka, tak i lidé, kteří k nám přišli zvenčí. V Klubáku prohlubují svoje dovednosti a pracovní návyky. V tom jim pomáhají Job asistenti z řad lidí jinak znevýhodněných na trhu práce, jako mámy po mateřské nebo lidé 55+. Jde tedy o ideální synergii. Uklízí, starají se o zahrádku, vyrábí různé dárkové předměty nebo jezdí s naší pojízdnou kavárnou. Ale především vaří a pečou! V naší kuchyni připravují každý den jídlo pro obě organizace a v zatím provizorní pekárně pečou spoustu skvělých věcí, které prodáváme v naší Pojízdné kavárně Klubko Café na akcích v okolí.

 

Měli jste se sociálním podnikáním nějaké předchozí zkušenosti?

Se sociálním podnikáním ne, ale měli jsme samozřejmě spoustu zkušeností s prací se zdravotně postiženými. To nám umožňuje soustředit se na jejich potřeby v práci a přizpůsobovat jim práci na míru. Taktéž jsme již měli potřebné zkušenosti s tvorbou a realizací projektů v Klubíčku, které nám minimálně umožňují se kvalifikovaně rozhodovat, co je v tomto segmentu potřeba nebo co je a co není v našich silách. A velice nám pomohly i semináře realizované v rámci vzdělávacího programu Akademie České spořitelny pro sociální podnikání a další semináře MPSV realizované v rámci programu Podpora sociálního podnikání. Inspirativní bylo i setkávání s jinými sociálními podniky a sdílení příkladů dobré praxe.

 

 

 

Pro rozjezd sociálního podniku jste využili prostředky z ESF. Jak náročné pro Vás bylo dotaci získat?

Zažádat o prostředky z ESF bylo například jedno z rozhodnutí, o kterém jsme věděli, že na něj nestačíme zcela sami a že budeme potřebovat pomoc zvenčí. Kdo měl někdy zkušenost s žádostí podobného rozsahu, ví, o čem mluvím. Jedná se o komplexní problematiku, proto jsme navázali spolupráci s MAS Mezi hrady, jejíž pracovníci s námi konzultovali vše potřebné a pomáhají nám dotáhnout vše do zdárného konce.

 

Kolik lidí z cílových skupin zaměstnáváte a jaká je jejich náplň práce?

I když je naší snahou naplňovat všechny uváděné cíle, na kterých sociální podnikání stojí, naším cílem je primárně integrační charakter. V současné době Klubák zaměstnává 12 lidí, z toho 9 lidí se zdravotním postižením. Zaměstnanci s postižením zabezpečují naše provozní zázemí - starají se o úklid, zahradu, připravují celodenní stravování pro obě organizace, pracují v rámci tvořivé dílny a jezdí s naší pojízdnou kavárnou Klubko Café. Máme zde také pracovníky v roli Job asistentů, na pozici PR pracovníka nebo jako administrativní výpomoc.

 

V čem je váš sociální podnik výjimečný?

Naše fungování je velmi výjimečné tím, že většina pracovníků našeho sociálního podniku byla klienty sociálních služeb a ani oni, ani jejich rodiče si neuměli představit, že by někdy mohli být zaměstnáni. Ale tím, že jsme měli v sociálních službách možnost je zapojit do pracovního tréninku a zde je dobře poznat a zjistit, co umí, co je baví a jak můžeme napomoci rozvoji jejich schopností, jsme reálně viděli možnosti jejich pracovního uplatnění. Ovšem za podmínky, že práce a výše úvazků bude pod vedením Job asistentů a bude maximálně přizpůsobena možnostem a schopnostem pracovníků s postižením. A to vše se nám daří, pracovníkům s postižením umíme přizpůsobit pracovní podmínky a nastavit je tak, aby cítili, jak jsou prospěšní a úspěšní. Díky výběru vhodné práce, která není zaměřena na výkon a není vykonávána v časovém presu, a díky trpělivým Job asistentům dokážeme zaměstnat i pracovníky s těžším postižením, kteří nemohou najít uplatnění v jiných sociálních podnicích a již vůbec ne na běžném trhu práce. A na to jsme patřičně pyšni.

 

Foto Klubk3

 

Jak řešíte marketing? O jaké služby je mezi zákazníky největší zájem?

Jak jsem již nastínila, Klubák úspěšně provozuje asistovanou dopravu, ve které dopravujeme převážně seniory a lidi se zdravotním postižením všude tam, kam potřebují. Pojízdná kavárna se po více jak roční pauze opět vydala do světa a nyní již mohu říci, že za sebou máme vydařenou letní sezónu. V kavárně mimo kávy a všemožných sezónních produktů z naší pekárny prodáváme též výrobky z tvořivých dílen, které si můžete prohlédnout v našem internetovém obchodě www.klubkoshop.cz. Jsme malá firma, marketing tak uskutečňujeme zejména vlastními kanály, především Facebookem a webovými stránkami a samozřejmě napřímo v rámci akcí, kterých se účastníme. Stejnou důležitost přikládáme i článkům a tiskovým zprávám o našich aktivitách.

 

Ucházíte se o veřejné zakázky? Máte navázané vztahy s obcemi?

Spolupráce s veřejným sektorem je pro nás samozřejmě velmi důležitá, už jen proto, že jsme de facto jeho součástí. Spolupracujeme s většinou měst a obcí v našem regionu a minimálně se snažíme, aby byly o našich činnostech dostatečně informovány. Ať již jde o naší asistovanou dopravu, která mnohde doplňuje nedostatečné dopravní spojení. Města a obce našeho okresu nás podporují s naší pojízdnou kavárnou Klubko Café třeba tím, že poptávají naše služby na většině akcí, které pořádají. Dále plánují odebírat produkty naší pekárny pro své různé akce – zasedání rady, zastupitelstva, komisí a jiná pracovní setkání. Městské informační centrum v Berouně pak například prodává výrobky našich klientů z Klubíčka a pracovníků Klubáku.

 

Spolupracujete s jinými sociálními podniky, neziskovkami, podnikateli?

To je něco, kam se chceme dostat. Prozatím si převážně vyměňujeme poznatky a zkušenosti a hlavně mluvíme o možnostech, jak nejlépe provázat činnosti s ostatními sociálními podniky, tak aby výsledná práce byla prospěšná pro všechny a co nejvíce efektivní. Hlavní energii této snahy upíráme k otevření našeho Bistra s pekárnou ve Vráži, kde již víme, že budeme chtít spolupracovat s některou z úspěšných pražíren kávy nebo s lokálními dodavateli potravin z našeho okolí.

 

 

Jak vaše sociální podnikání ovlivnila pandemie Covid-19?

Přiznám, že se snažím o tomto tématu mluvit co nejméně. Zasáhlo to úplně všechny, někoho více, někoho méně. Musím zaťukat, že v našem případě jsme neměli u našich pracovníků v Klubáku ani u klientů v Klubíčku žádný těžký průběh a v tomto ohledu jsme první dvě vlny „ustáli“. Ovšem dlouhotrvající omezení a nemožnost setkávání se s okolním světem si vybrala mnoho energie i u nás. Naplnit pracovní den, když není odbyt, je těžká záležitost. Snažili jsme se alespoň tím, že jsme šili roušky, jezdili seniorům po nákupech s naší asistovanou dopravou a hlavně přepracovávali vizi našeho sociálního podniku, tak aby obstála i v době „postcovidové“, která s sebou podle mého názoru ponese některá omezení.

 

Jaké jsou další plány do budoucna?

Jednoznačně uskutečnit a dotáhnout projekt našeho Bistra s pekárnou ve Vráži, který pandemie pozdržela. Vráž nemá, kromě jedné čtyřkové hospody, žádné stálé místo, kde by se mohli přirozeně potkávat staří lidé, mámy s dětmi nebo i děti po konci vyučování. Jediná možnost je pro ně jet do centra Berouna, což je mnohdy zdlouhavé a zatěžující. Proto jsme přesvědčeni, že Bistro bude velkým přínosem pro zdejší komunitu. Rozjezd těchto nových aktivit je pro mě a mé kolegy velkou výzvou. Musíme zajistit stavební úpravy, doplnit stávající tým o profesionály z oboru gastro a naučit se spoustu nových věcí. Ale věříme, že výsledky naší práce napomohou k zaměstnání dalších osob se zdravotním postižením, našemu Sociálnímu podniku Klubák přinesou stabilitu a budou k užitku i široké veřejnosti.

 

 

Text: Lenka Malá
Foto: archiv Sociálnímu podniku Klubák

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2021 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.