Budoucnost je v péči o naše blízké
24. 9. 2020

Budoucnost je v péči o naše blízké

Představujeme vám pražský sociální podnik Celesta Praha, z.ú., který se věnuje podnikání v oblasti služeb pro rodinu a domácnost. Impulzem k založení organizace byla osobní zkušenost zakladatelek s péčí o blízké členy rodiny. „Překážky a nepochopení, jimž jsme museli v pozici pečující rodiny každodenně čelit, nás před pěti lety motivovala k založení organizace, která přispívá k řešení alespoň části těchto problémů“, říká její ředitelka Denisa Pechová, s níž jsme hovořili nejen o dopadech koronavirové pandemie na fungování podniku, ale také o dalším směřování Celesty.

 

Čím se váš podnik zabývá?
Celesta Praha je nezisková organizace, jejímž posláním je realizace sociálního podnikání a aktivit zejména v oblasti vzdělávací a sociální. Od roku 2017 provozujeme sociální podnik zaměřený na poskytování služeb pro rodinu a domácnost. Jeho cílem je zaměstnávání osob, které jsou ohrožené na trhu práce a poskytování služeb, které pomáhají rodinám a osamělým seniorům. V podniku zaměstnáváme společnice pro seniory, které jim poskytují svůj čas, podporu, zájem a společnost v době, kdy se jim jejich blízcí nemohou věnovat. Věnují se spolu s ním jeho koníčkům a zálibám, procházkám, debatám, předčítají mu. Jednoduše řečeno dělají život seniorům pestřejší a spokojenější. V případě potřeby naše společnice seniorům pomáhají také s péčí o jejich domácnost. Zajišťují drobné pochůzky nebo se postarají i o domácí zvířátka. Od ledna 2019, kdy skončila podpora tohoto projektu financovaného z ESF prostřednictvím z operačního programu Praha-pól růstu a státního rozpočtu ČR, je tato služba provozována již bez dotací, pouze z vlastních zdrojů a tržeb. V podniku zaměstnáváme především ženy v důchodovém věku, které přišly o práci těsně před důchodem, nebo ženy, které jsou v důchodu, ale z existenčních důvodů musí dále pracovat. Z velké části se jedná o ženy osamělé, samostatně žijící, které z vlastního důchodu často zaplatí sotva náklady spojené s bydlením. Náš podnik tak pomáhá dvěma generacím lidí v seniorském věku, a to na jedné straně osamělým seniorům, kteří z důvodu svého zdravotního stavu či věku nemohou sami aktivně trávit svůj volný čas, vyhledávat společnost, bojovat se svou osamělostí. Zpravidla se jedná o seniory ve věku 75+, kteří žijí ve svých vlastních domovech. Díky našim společnicím získávají možnost těšit se na společný čas, získávají partnera k diskusi, předčítání, procházkám apod., rozšiřují rozsah svých sociálních kontaktů, mají se na koho obrátit. Na straně druhé lidem ve věku 60+, kteří musejí pracovat i v důchodu. Těmto lidem nabízíme důstojnou práci, díky níž nestrádají, mohou zůstat aktivní a zajistit své běžné životní potřeby. Od loňského roku jsme naše sociální podnikání rozšířili o další službu, a to o hospodyně do domácnosti, která byla vybudována také v rámci projektu a do konce tohoto roku finančně podporována z téhož operačního programu. Na pozicích hospodyň zaměstnáváme osoby 50+, matky samoživitelky a OZP. Vedle sociálního podnikání má Celesta Praha mnoho dalších veřejně prospěšných aktivit zaměřených zejména na podporu pečujících osob a seniorů, které však již nespadají do oblasti sociálního podnikání. Provozujeme např. Centrum pro rodinné pečující v Praze, vzděláváme pečující osoby a seniory, a to nejen v Praze, ale v rámci celé ČR.

 

Jak získáváte zaměstnance?
Pravidelně využíváme dobře a funkčně nastavené spolupráce s Úřadem práce, Krajskou pobočkou ÚP pro hl. m. Prahu, s níž pravidelně spolupracujeme při náborových akcích, které pořádáme přímo na této pobočce. Spolupráci s ÚP vnímáme jako velmi efektivní a vzájemně prospěšnou. Od 1. náboru v r. 2017, do zatím posledního, konaného v loňského roce, ale došlo k výraznému posunu v možnosti výběru kandidátů. Před pandemií bylo v Praze velmi složité získat na pozici hospodyně zaměstnance z cílové skupiny. Na ÚP nebyli evidováni uchazeči, kteří by o tuto práci měli zájem, a kteří by zároveň splňovali nezbytná kritéria. Často jsme se při pohovorech setkávali s nereálnými představami uchazečů, jako např. s výrazně nadhodnocenými mzdovými nároky. Po vypuknutí pandemie se situace rázem otočila, kdy se začali o práci u nás ucházet lidé, kteří ze dne na den přišli o možnost pracovat. Tak jsme např. získali novou zaměstnankyni, která se velmi rychle zapracovala a pomohla nám vyřešit výpadek za kolegyně, které byly v té době v pracovní neschopnosti nebo nepracovaly z důvodu OČR. Dále zaměstnance získáváme klasickým způsobem přes pracovní portály, konkrétně se nám velmi osvědčila spolupráce s JOBS, jejichž podpory při náborech zaměstnanců si velmi ceníme. Vedle pracovních úvazků na HPP nabízíme také pozice na DPČ a DPP, které jsou obsazovány především ženami v důchodovém věku, které, jak jsem již uvedla, z existenčních důvodů musí pracovat i v důchodu. V současné době, kdy pořádáme nábor s rozjezdem nové aktivity, jsme byli velmi mile překvapeni do té doby nevídaným zájmem o námi nabízené pracovní pozice.

 

Jak vaši činnost ovlivnila omezení v průběhu pandemie – ovlivnilo to vaše plány?
Ano, situace zapříčiněná pandemií nás přiměla přehodnotit jak řadu našich stávajících, tak i před pandemií plánovaných aktivit. Ještě lépe řečeno, urychlila některé procesy, které by dříve nebo později stejně nastaly. Propad tržeb byl velmi výrazný, přitom jarní měsíce, kdy je před velikonočními svátky v domácnostech vyšší poptávka po úklidových službách, nám měly přinést nárůst tržeb. Část našich zákazníků odjela s dětmi na chalupy, část těch, kteří zůstali v Praze, si péči o domácnost zajišťovala sama, někteří se nevrátili dosud a službu přerušili až do září. Jasně se tak ukázalo, v čem je naše podnikání nejvíce zranitelné. Omezení v době pandemie nám poskytlo vynikající příležitost podívat se na naše aktivity s určitým odstupem, zbavit se „provozní slepoty“ a začít promýšlet, kudy bychom se mohli vydat dál. Přinesla nám možnost ozkoušet si vlastní flexibilitu, zda jsme schopni na danou situaci adekvátně reagovat, opustit zajeté koleje a snažit se vymyslet něco nového. A v tom vnímám období omezení jako velmi užitečné pro náš další vývoj. Před pandemií jsme v rámci Prahy 3 intenzivně hledali vhodný prostor pro zřízení dětské skupiny. Rozšíření našich služeb o poskytování péče o děti jsme vnímali jako službu logicky navazující na námi poskytované služby pro rodinu a domácnost. Toto se však ukázalo jako cesta špatným směrem. V průběhu května a června jsme vymysleli nové aktivity, na které se chceme v rámci sociálního podnikání zaměřit a pro něž jsme teď získali krásné prostory a navíc za výhodnějších podmínek, než za jakých byly nabízeny před pandemií.

 

Využili jste nějaké formy pomoci, nebo zafungoval fundraising? Slyšela jsem, že jste byli v dílčích věcech úspěšní.
Využili jsme možnosti finanční pomoci v rámci tzv. „rychlých grantů“, vyhlášených některými nadacemi. Konkrétně se jednalo o Nadaci Karel Komárek Family Foundation, Výbor dobré vůle Olgy Havlové a Nadaci ČEZ. Díky prvním dvěma jmenovaným jsme získali finanční zdroje na zakoupení ochranných prostředků pro naše zaměstnance, kterým jsme pořídili roušky, rukavice, ochranné štíty a dezinfekční prostředky. Od nadace pana Komárka a Nadace ČEZ jsme získali také finanční podporu na pokrytí mzdových nákladů koordinátorky společnic, která zajišťovala pomoc našim seniorům, přičemž kvůli výraznému poklesu tržeb nebylo snadné tyto náklady z vlastních zdrojů pokrýt. V situaci, kdy byly u seniorů minimalizovány osobní kontakty s okolním světem, bylo obzvlášť důležité poskytovat jim nadále dostatečnou podporu a být jim k dispozici tak, jak to bylo možné a bezpečné, právě tehdy, kdy ji akutně nejvíce potřebovali.

 

Jaké kroky ze strany státu by vám pomohly, co vás nejvíce brzdí, omezuje?
Chybí nám podpora rozvoje sociálního podnikání a jeho zakotvení v legislativní normě, které by umožnilo nastavení jasných pravidel. A také zde chybí pohled na tento typ podnikání jako na jako vysoce přínosný inovativní nástroj, který nejen zvyšuje zaměstnanost a chrání zranitelné skupiny na trhu práce, ale může být také prostředkem k samofinancování neziskových organizací, což je mj. jedním z našich cílů již od založení organizace. Brzdou je také absence podpůrných nástrojů pro rozvoj služeb pro rodinu a domácnost. V mnoha zemích jsou tyto služby uznávány jako sektor vytvářející nová pracovní místa a zároveň jako účinný nástroj boje s šedou ekonomikou. A proto by měly být státem podporovány. V ČR představuje hlavní bariéru využívání těchto služeb ve větším rozsahu cena, a to ve srovnání s levnějšími službami poskytovanými mimo formální trh. Zájem o poskytování služeb pro domácnosti na základě živnostenského zákona je v ČR v současné době poměrně nízký, i když zájem o služby samotné je zřejmý. Lidé zde volí spíše ujednání založená na neformální dohodě, absence podpory ze strany státu tak bohužel nahrává tolik nežádoucí práci na černo. Podpůrné nástroje rozvoje sektoru služeb využívané v zahraničí jsou zaměřeny na zvýšení poptávky domácností po těchto službách a umožnění jejich nákupu domácnostmi na formálním trhu za „přijatelnou“ cenu. To tady bohužel chybí. Přitom současná počínající ekonomická krize k takovéto podpoře ze strany státu přímo vybízí. Díky státem podporovaného systému poskytování těchto služeb se v řadě evropských zemích podařilo vytvořit stovky tisíc nových pracovních míst. Například ve Francii, kde systém funguje už více než 25 let, byla vytvořena statisíce pracovních míst zaměřených nejen na oblast úklidových prací v domácnostech, ale mimo jiné na péči o děti a seniory. Obdobná situace je také v Belgii a Německu. V těchto službách pracují lidé většinou na částečný úvazek. Snažili jsme se proto s nabídkou našich služeb oslovit některé korporátní zaměstnavatele v Praze, kteří by mohli naším prostřednictvím nabídnout svým zaměstnancům bonus ve formě příspěvku na tyto služby (systém voucherů). Důvod proč dosud o tuto službu zaměstnavatelé nejeví zájem, je zřejmý: na rozdíl od stravenek, vzdělávacích kurzů, masáží a podobných bonusů, nemůže zaměstnavatel na služby pro domácnost uplatnit daňové zvýhodnění. Při stávajících cenách, které však nelze v současné době navyšovat, není sociální podnikání v tomto oboru služeb bez podpůrných nástrojů udržitelné. Takže toto vnímáme jako zásadní brzdu pro naši činnost a zároveň velký prostor, jak by stát mohl podpořit rozvoj těchto služeb a vytvořit nová pracovní místa.

 

Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Chceme vytvořit a rozvíjet nové dlouhodobě udržitelné podnikatelské aktivity zaměřené na sociální podnikání i v dalších oblastech. Pokud se jedná o služby pro rodinu a domácnost, věřím, že sociální podnikání má v této oblasti budoucnost a že jdeme správným směrem, i když za stávajících podmínek je udržitelnost jejich provozování skutečně velmi obtížná. V průběhu pandemie se jasně ukázalo, na kterých aktivitách lze stavět a je správné je dále rozvíjet a naopak, co je vhodné ve stávající podobě opustit. Poskytování našich služeb zamýšlíme proto částečně modifikovat a udržet reinvestováním finančních prostředků získaných rozšířením našeho podnikání o další činnosti, které jsme vymysleli v průběhu pandemie. V červenci jsme přestěhovali naši provozovnu do nových prostor, což bylo základním předpokladem k provozování našich nových aktivit, které se již začínají rozvíjet.

 

 

 

Text: Petra Benešová

Fotografie: Celesta Praha, z.ú.

 

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.