Články

Příležitost pro sociální ekonomiku podílet se na obnově EU. Chopí se této nabídky taky Česká republika?
16. 9. 2020

Příležitost pro sociální ekonomiku podílet se na obnově EU. Chopí se této nabídky taky Česká republika?

Koronavirová krize zasáhla celou společnost sociální podniky nevyjímaje a nyní nás čeká prohlubující se ekonomická krize. Situaci českých sociálních podniků v době korony zmapovalo MPSV v dotazníkovém šetření. Sběr dat probíhal v květnu 2020. Ve vážných ekonomických problémech bylo v té době 45% dotázaných sociálních podniků. Další třetina předpokládala, že udrží vyrovnané cash-flow do srpna 2020, což při zpomaleném náběhu ekonomiky po nouzovém stavu znamená, že patří také do rizikové skupiny.

Výsledky dotazníkového šetřený prokázaly specifika sociálních podniků a zviditelnily to, v čem se liší od běžných firem. Na rozdíl od nich je pro ně nesmírně důležité věnovat se svým sociálním cílům, které se týkají pracovní integrace a zvyšování kvality života jejich znevýhodněných zaměstnanců a rozvoje společenských aktivit v místě jejich působení. To, že v podstatě upřednostňují sociální cíl před cílem ekonomickým, je činí v krizích odolnějšími, protože se snaží přežít i za cenu obětí. Na jednu stranu to dělá jednotlivé podniky zranitelnější, ale na druhou stranu to posiluje společnost jako celek. Sociální podniky si pro svou nezastupitelnou úlohu zaslouží přímou a specifickou podporu státu (1).

TESSEA oslovila v dubnu 2020 experty zapojené do práce ekonomického týmu NERV s návrhem využít potenciál sociální ekonomiky pro nastartování ekonomického růstu, protože sociální ekonomika využívá ekonomické nástroje, podporuje místní zaměstnanost se zapojením dobrovolnické práce, podporuje občanskou aktivitu a solidaritu, poskytuje místní služby a je líhní sociálních inovací. Tato iniciativa zatím bohužel zůstala bez odezvy.

Situace sociálních podniků a sociální ekonomiky je ve všech státech EU křehká. Evropská komise zařadila ve svých odhadech sociální ekonomiku mezi nejvíce zasažené sektory spolu s cestovním ruchem a tvůrčími a kulturními ekosystémy a očekává ve druhém čtvrtletí roku 2020 pokles jejich obratu o více než 70% (2). Ve Sdělení Evropské komise Chvíle pro Evropu: náprava škod a příprava na příští generaci (3) , které je převratným dokumentem reagujícím na stávající krizi, se ale na rozdíl od ČR při plánu obnovy se sociální ekonomikou počítá.

Evropská unie se ke koronavirové krizi postavila jako k příležitosti a schválila ambiciózní plán na podporu oživení. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila: „Plán na podporu oživení proměňuje obrovskou výzvu, které čelíme, v příležitost, a to nejen díky podpoře oživení, ale také prostřednictvím investic do naší budoucnosti: Zelená dohoda pro Evropu a digitalizace podpoří zaměstnanost a růst, odolnost našich společností a zdraví našeho životního prostředí. Toto je evropská chvíle. Naše odhodlání nám musí pomoci dostát výzvám, kterým čelíme, a nástroj „Next Generation EU“ je ambiciózní odpovědí.“ (4)

V kapitole „Next Generation EU“, která se týká spravedlivé obnovy podporující začlenění, je uvedeno, že silná sociální ekonomika může nabídnout jedinečné možnosti pomoci těm nejvíce znevýhodněným, aby se mohli vrátit na trh práce. Evropská komise také počítá se sociální ekonomikou jako s jedním ze 14 průmyslových ekosystémů pro obnovu (5).

 


Na summitu 21. července 2020 se přihlásila celá EU k plánu obnovy, který nikoho nenechá stranou, a k odolnější, udržitelné, participativní a spravedlivé evropské ekonomice. EU se soustředí na zelenou i digitální transformaci, při které půjde o to, aby lidé byli středobodem oživení.

Sociální ekonomika do tohoto konceptu velmi dobře zapadá. Zelená dohoda pro Evropu vytváří nová pracovní místa a řada z nich je vhodná pro lidi sociálně a zdravotně znevýhodněné. Stále více se hovoří o cirkulární ekonomice, která má ve spojení se sociální ekonomikou také velký potenciál generovat pracovní místa. Této problematice se věnuje evropská organizace RREUSE (6), která zastřešuje a reprezentuje sítě sociálních podniků z 20 států; tyto organizace zaměstnávají znevýhodněné pracovníky, jsou aktivní v oblasti re-use, v opravách a v recyklaci a vracejí výrobky za nízké ceny zpět na trh.

Otázkou je, zda a jak se podaří při realizaci Plánu obnovy a Zelené dohody využít potenciál sociální ekonomiky také v ČR. Existuje zde mnoho dílčích iniciativ, zajímavých sociálních podniků a inovativních sociálních podnikatelů, nedaří se je ale propojit do funkčního ekosystému podpory. Jsme například jedna z mála evropských zemí, která nemá národní orgán typu rady sociální ekonomiky, strategii a akční plán sociální ekonomiky. Přibývá také evropských států, které mají sociální podnikání ošetřeno zákonem. Společným jmenovatelem výše uvedeného stavu v ČR je chybějící politická podpora. Bez ní má sociální ekonomika omezené možnosti, jak pomáhat společnosti vypořádat se s koronavirovou krizí. Podaří se nám změnit krizi na příležitost a využít nástroje „Next Generation EU“ na propojení ekonomické, environmentální a sociální sféry? Bude v tom hrát sociální ekonomika a sociální podnikání? Snažme se, abychom po letech mohli odpovědět na tyto otázky kladně.

 

Odkazy:
1 Více informací viz https://ceske-socialni-podnikani.cz/socialni-podnikani/ke-stazeni/pruzkumy-a-setreni/4075-vyhodnoceni-dotaznikoveho-setreni-socialnich-podniku-k-situaci-socialnich-podniku-v-dobe-koronavirove-krize 
2 Sdělení EK Chvíle pro Evropu: náprava škod a příprava na příští generaci, COM (2020) 456 final, str. 3, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN 
3 Sdělení EK Chvíle pro Evropu: náprava škod a příprava na příští generaci, COM (2020) 456 final
4 Viz https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020.2136_cs_02.pdf 
5 Viz https://www.socialeconomy.eu.org/2020/07/15/a-moment-of-truth-for-europe/ 
6 Viz https://www.rreuse.org/

 

Text: Petra Francová
Foto: www.pixbay.com 

 

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2020 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.