Články

Sociální podniky se na Severní Moravě sdružují v klastru
25. 10. 2017

Sociální podniky se na Severní Moravě sdružují v klastru

Důležitým subjektem na poli sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji je Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. se sídlem v Ostravě. Tento zapsaný spolek vznikl v listopadu 2013 jako iniciativa několika zástupců sociálních podniků v regionu. Nyní má již 47 členů. Zhruba polovinu členské základy tvoří organizace neziskového charakteru – zřizovatelé a podporovatelé sociálních podniků. Druhou polovinu tvoří podnikatelské subjekty. Dohromady organizace sdružené v klastru zaměstnávají kolem 2000 zaměstnanců a jejich roční obrat se odhaduje na 500 mil. Kč. Klíčové cílové skupiny, s nimiž pracují, jsou lidé se zdravotním postižením a dlouhodobě nezaměstnaní.


Členové hradí roční členský příspěvek v symbolické výši 1000 Kč. Jednou ročně mají právo se zúčastnit valné hromady klastru. Valná hromada volí Radu klastru, jíž předsedá prezident/ka. Tuto funkci v současnosti plní Bc. Jana Juřenová, MSc. Organizace se řídí Etickým kodexem Klastru sociálních inovací a podniků. K výhodám členství patří: snadnější přístup k dotacím, bezplatné vzdělávání pracovníků členských organizací, bezplatné poradenství, pravidelné informace o dění v oblasti sociálního podnikání, zejména co se týče připravované legislativy.

O současnosti a nových iniciativách klastru, jež určují jeho směřování do budoucna, hovoříme s manažerem organizace Ing. Vojtěchem Beckem.

V dubnu letošního roku bylo podepsáno memorandum o spolupráci a podpoře sociálního podnikání mezi klastrem a Moravskoslezským krajem. Jak v praxi tato spolupráce funguje?
Je to již druhé memorandum v pořadí, první bylo podepsáno hned na začátku činnosti klastru s předchozím vedením kraje. V loňském roce nám kraj poskytl dotaci v celkové výši 2 mil. Kč. Tato dotace byla rozdělena mezi sedm sociálních podniků. Peníze směřovaly na vytvoření nových pracovních míst nebo udržení stávajících. 200 tis. bylo použito na úhradu provozních nákladů samotného klastru. V letošním roce jsme obdrželi 3-milionovou dotaci. Tentokrát jsme model přerozdělování pozměnili, každý člen Rady klastru mohl navrhnout organizaci ve svém okrese, která by měla být podpořena. Peníze budou rozděleny mezi 13 subjektů. V květnu letošního roku uspořádal Klastr SINEC v Krnově odborný seminář na téma Fenomén dlouhodobé nezaměstnanosti, na který navazovalo slavnostní otevření nového sociálního podniku v Krnově i za přítomnosti představitelů vedení Moravskoslezského kraje.

Kam nyní směřuje vaše činnost?
Stále narážíme na to, že informovanost o sociálním podnikání je slabá, pořád dochází k zaměňování pojmů sociální podnikání a sociální služby. Jako klastr realizujeme současně dva projekty z Evropského sociálního fondu. První nese název Stabilizace Klastru sociálních inovací a podniků SINEC a podpora jeho členů. Sestává z několika aktivit, jednou z nich je osvětová činnost pro zástupce veřejné správy a pro podnikatelskou veřejnost. Snažíme se zorganizovat semináře v co nejvíce obcích s rozšířenou působností na území kraje a předat jim své poznatky a zkušenosti. Chceme, aby i zástupci menších obcí věděli, že sociální podniky představují významné aktéry řešení problémů na lokální úrovni a je tady možnost finanční podpory ze strukturálních fondů v případě, že budou chtít založit nebo rozšířit sociální podnik.

Čeho se týká druhý projekt?
Klastr je partnerem projektu BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje zaměřeného na podporu nezaměstnaných a ekonomicky neaktivních lidí, kteří by chtěli zahájit vlastní podnikání. Hlavním realizátorem projektu je Centrum pro komunitní práci Severní Morava v Šumperku, které jedno takové družstvo už několik let provozuje. První fáze byla vzdělávací, prošlo jí cca 30 lidí. Nyní jim nabízíme možnost vstoupit do podnikatelsko-zaměstnaneckého družstva, jež je mezistupněm mezi vzděláváním a samotným podnikáním. Po dobu 6-12 měsíců účastníci projektu mají možnost se stát zaměstnanci družstva a v rámci zaměstnaneckého poměru rozjíždět své vlastní podnikání. Někteří z těchto lidí uvažují o založení sociálního podniku. Takže my pomůžeme jim, oni pak mohou v rámci sociálního podnikání pomáhat jiným.

 

Autorka: Danuta Chlupová
Foto: archív klastru SINEC

 

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2021 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.