Články

Zákon o sociálním podnikání
29. 8. 2017

Zákon o sociálním podnikání

Zákon o sociálním podnikání, který připravuje Úřad vlády ČR ve spolupráci s MPSV a MPO od roku 2014, je v současné době ve fázi přípravy paragrafového znění. Každý, kdo se pohybuje v oblasti sociálního podnikání, už o zákonu leccos slyšel, některé informace mu však mohly uniknout. Pojďme si zrekapitulovat způsob přípravy zákona, jeho nejdůležitější body a zhodnotit stádium, v němž se nyní nachází.

Pro tvorbu nového zákona je třeba naplnit dvě vstupní podmínky – pro právní regulaci nějaké činnosti existuje jak společenská potřeba, tak i politická vůle. Oba tyto předpoklady se v oblasti sociálního podnikání podařilo naplnit. Počet sociálních podniků setrvale roste a z jejich řad se stále častěji ozývají hlasy, že pro další rozvoj jejich činnosti je třeba tuto oblast legislativně ukotvit.

Bez vymezení toho, kdo je sociálním podnikem, nelze sociální podnikání systémově podporovat a v našem přeregulovaném prostředí to, co není ukotveno v zákoně, jako by ani neexistovalo. Poprvé také došlo k tomu, že se sociální podnikání dostalo do koaliční smlouvy a programového prohlášení vlády a v březnu 2014 byl do Plánu legislativních prací vlády zařazen zákon o sociálním podnikání. Jeho předkladatelem je ministr pro lidská práva a spolupředkladateli pak ministryně práce a sociálních věcí a ministr průmyslu a obchodu.

Sestavením pracovní a koordinační skupiny pro přípravu a řízení prací při tvorbě věcného záměru zákona o sociálním podnikání byla pověřena Agentura pro sociální začleňování. Podkladové analýzy a odborné konzultace v souvislosti se zpracováním věcného záměru zákona o sociálním podnikání zpracovala společnost, která v té době koordinovala činnost Tematické sítě pro sociální ekonomiku TESSEA sdružující odborníky, akademiky a praktiky v oblasti sociální ekonomiky. Zákon byl tedy připravován s využitím definic a zkušeností z praxe a ve spolupráci s odborníky a sociálními podnikateli.

Zákon bude upravovat následující oblasti:
• podmínky pro přiznání a odnětí statusu sociálního podniku,
• práva a povinnosti osob se statusem sociálního podniku,
• stanovení mechanismu kontroly dodržování podmínek pro přiznání statusu sociálního podniku,
• vymezení správce agendy (Ministerstvo práce a sociálních věcí) a jeho odpovědnosti za správní rozhodování o statusu sociálního podniku, kontrolu, evidenci sociálních podniků a zpracování Strategie rozvoje sociální ekonomiky,
• zřízení Rady pro rozvoj sociální ekonomiky jako poradního orgánu vlády.

Při přípravě zákona se naráželo nejvíce na dva sporné body. Jedním z nich byly chybějící benefity. Připravovaný zákon vymezuje pouze okruhy podpory sociálních podniků a jejich nositele (věcně příslušná ministerstva). Počítá se s tím, že tyto podniky budou podporovány nejprve na základě zákona o zadávání veřejných zakázek a zákona o zaměstnanosti. Druhý kámen úrazu spočíval v rozdílném pohledu zainteresovaných stran na roli obcí při zakládání a vedení sociálních podniků. Zákon je v tomto bodě připravován ve variantách a podmínku nezávislosti na veřejné správě, která je podle evropské legislativy jedním z klíčových znaků sociálních podniků, splňuje pouze jedna z nich.
Věcný záměr zákona byl schválen vládou 15. 5. 2017 a v současné době připravuje Úřad vlády ČR jeho paragrafové znění. Během přípravy zákona došlo k velkému skluzu a posunu termínů, takže ho Sobotkova vláda již nestihne projednat. Navrhovanou podobu normy bude moci využít příští kabinet. Jestli k tomu opravdu dojde, v tuto chvíli nikdo neví.

 

Autorka: Petra Francová
Foto: Pixabay, Creative Commons CC0

 

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2018 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.