Články

Sociální podnikání v Praze
10. 9. 2017

Sociální podnikání v Praze

Sociální podnikání v Praze je nyní na vzestupu a to i díky investičním a neinvestičním výzvam z Operačního programu Praha - pól růstu ČR. Jsme ve třetím roce sedmiletého období (2014-2020), kdy je k dispozici v Praze pro oblast sociálního podnikání alokováno 65 milionů Kč pro investiční projekty a na podporu sociálního podnikání jsou určeny také finanční prostředky ve výši 610 milionů Kč pro neinvestiční projekty (z této částky jsou však podporována také komunitní centra, prevence atd.).

Na aktuální stav v sociálním podnikání v Praze jsme se zeptali Mgr. KAROLINY ŠPAČKOVÉ, projektové manažerky z oddělení projektů odboru evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy:

Kolik je nyní celkem sociálních podniků v Praze?
Vlastní statistiky pro OP Praha – pól růstu ČR nevedeme, čerpáme z veřejně dostupných informačních zdrojů, podle nichž je v Praze přibližně 50 sociálních podniků. Vzhledem k tomu, že sociální podniky nemají povinnost se někde registrovat, lze předpokládat, že reálný počet může být vyšší. S přispěním našeho operačního programu by mohl být stav významně navýšen.

Jak rychle v uplynulých letech a v současnosti přibývají?
K dnešnímu dni byly vyhlášeny 3 výzvy zaměřené na sociální podniky, z toho 2 výzvy byly investiční, jedna neinvestiční. Do investiční výzvy č. 6 bylo předloženo 9 projektů na sociální podnikání, do neinvestiční výzvy č. 18 46 projektů a do investiční výzvy č. 25 to bylo 17 projektů. Podporu získaly 2 projekty investičního a 31 projektů neinvestičního charakteru. Ve výzvě č. 25 aktuálně probíhá schvalovací proces. Mezi podpořenými projekty jsou také již zavedené sociální podniky, které získaly dotaci na svůj další rozvoj. I tak lze konstatovat, že za poslední 2 roky působení pražského operačního programu došlo k poměrně velkému skoku k navýšení počtu sociálních podniků. V září tohoto roku plánujeme další neinvestiční výzvu a očekáváme opět velký zájem ze strany nových i zavedených sociálních podniků.

Na jaké oblasti podnikání se sociální podniky v Praze nejčastěji zaměřují?
Oproti předchozím letům se škála podnikatelských aktivit podstatně rozšířila, vedle obvyklých gastronomických zařízení typu kavárny apod. jsou mezi podpořenými čalounický a truhlářský podnik, úklidové služby, údržba veřejných prostranství, vedení účetnictví, krejčovské služby, prádelny, zahradnictví, webová tržiště a další. Nedá se říci, že by nějaký obor podnikání převažoval.

Má Praha v sociálním podnikání nějaká specifika?
V neinvestičních výzvách se snažíme inspirovat žadatele k tomu, aby sociální podnikání propojovali s komunitou, v níž působí. Podporujeme projekty, jež kombinují sociální podniky s komunitními aktivitami zaměřenými na prevenci sociálního vyloučení znevýhodněných osob. Tak byl například podpořen sociální podnik aranžerie s komunitní zahradou zaměřující se na zvyšování povědomí o životě s epilepsií.

Mohla byste uvést příklady některých vzorových podniků?
Kromě těch zmíněných již v odpovědích výše se lze s dalšími seznámit na našich webových stránkách www.penizeproprahu.cz v rubrice Realizované projekty. Jsou to například projekty Kuchařek bez domova a Domus Vitae – na oba tyto projekty podané do investiční výzvy č. 6 navazují projekty neinvestiční podané do výzvy č. 18, přičemž navazující projekt Domus Vitae je kombinací sociálního podniku a komunitního centra.

Čeho si na sociálních podnicích nejvíce ceníte?
Odvahy jít do podnikání s přidanou hodnotou podpory zaměstnávání osob, které mají z různých důvodů ztížený vstup na trh práce.

Jakou roli podle vás hrají v naší společnosti?
Sociální podniky mají řadu rolí, z pohledu OP Praha – pól růstu ČR jsou zásadní role zaměstnavatele osob sociálně vyloučených, sociálního inovátora a významného komunitního aktéra.

Webová stránka Operačního programu: http://penizeproprahu.cz

 

Autorka: Iva Kozáková

Foto: archiv paní Karoliny Špačkové

 

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2018 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.