Články

Environmentální sociální podniky: důraz na lidi a přírodu
10. 8. 2017

Environmentální sociální podniky: důraz na lidi a přírodu

V letošním roce startuje novinka na poli českého sociálního podnikání: dotacemi budou podpořeny aktivity, které dbají nejen na sociální prospěch, ale mají i pozitivní ekologický dopad. Takové podnikatelské záměry se nyní mohou ucházet o finance z Operačního programu zaměstnanost (OPZ) a také prostřednictvím Místních akčních skupin (MAS).

O jaký typ podnikání se přesně jedná? Je třeba doložit, že činnost bude přispívat k řešení konkrétního environmentálního problému, který je stanoven s ohledem na místní potřeby. Dále by měla být zohledněna šetrnost k přírodě ve všech fázích podnikání (při výrobě, poskytování služeb, úřadování i každodenním provozu). To znamená, že podnik pracuje s šetrnými (certifikovanými, bio, lokálními) materiály – např. surovinami ke zpracování produktu, papírem a dalšími kancelářskými potřebami a ekodrogerií. Recyklace a prevence přílišného odpadu by měla být samozřejmostí. Žádoucí je rovněž šetrný zdroj energie. (Detailně jsou environmentální kritéria popsána v sadě rozpoznávacích znaků zde.)

Jaké environmentální problémy mohou podnikatelské záměry řešit? Například čistotu přírodních zdrojů a úbytek biodiverzity. Takový environmentální sociální podnik se může zabývat šetrným pěstováním a/nebo zpracováváním lokálních a tradičních druhů rostlin či zvířat. V Česku již existuje bezpočet drobných ekofarem, které se na pěstování a zpracovávání zaměřují a tím slouží jako příklady dobré praxe tohoto podnikání (příkladem budiž moštárny, výrobny sýrů apod.). Po jejich produktech je stále větší poptávka i díky stále se rozšiřujícímu systému komunitou podporovaného zemědělství. Dotace z OPZ i MAS je letos poprvé také možné využívat v případě environmentálních podniků i na prvovýrobu.

Dalším problémem (nejen) v naší zemi je industriální a velkoplošné zemědělství, které má negativní dopad na půdu, krajinu, hospodaření s vodou apod. Environmentální sociální podniky tedy mohou přispět nejen drobnou ekoprodukcí a zpracováváním, ale i vybudováním (spolkových/družstevních) obchodů s lokálními, bio a fairtradovými produkty nebo zřízením komunitních zahrad. A nemusí zůstat jen u nich, velmi módní začínají být bezobalové obchody, které jsou řešením nadměrné spotřeby obalových materiálů. K redukci všeobecné spotřeby mohou dále přispět tzv. re-use centra, komunitní dílny, prádelny či kuchyně. Takových iniciativ je však u nás zatím minimum, a tak by bylo žádoucí, abychom i my v ČR přispěli k evropským trendům - zejména komunitní dílny a kuchyně začínají vznikat v hojném počtu a vytvářejí se v nich udržitelná pracovní místa.

Další velkou skupinou environmentálních podniků by se také mohly stát energetické projekty malého rozsahu (s případným zapojením obcí) - výtopny na biomasu, bioplynové stanice nebo větrné elektrárny. Ty by reagovaly na problém spotřeby fosilních paliv, která jednak ubývají a musí být postupně nahrazována obnovitelnými zdroji, jednak jejich spalování neblaze přispívá ke klimatické změně. Pro sociální podniky šetrné k přírodě je zásadní uspokojování potřeb na základě místní poptávky a s využitím místních zdrojů (místní suroviny, materiály a služby - tj. nákup od místních dodavatelů), neboť to stimuluje tolik žádoucí rozvoj lokální ekonomiky – tzv. ekonomickou lokalizaci, kdy podnik využívá přednostně nejen místní zdroje, ale též zaměstnává místní obyvatele. I (šetrné) využívání místních zdrojů má mít ekologický rozměr: často se jedná o uzavřené cykly a omezení environmentálního dopadu dovozu.

Výborně je o těchto aspektech (včetně příkladů dobré praxe) pojednáno v knize Nadi Johanisové Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem: Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku (2008, Stehlík, Volary).


Text: Markéta Vinkelhoferová

Foto: Pixabay, Creative Commons CC0

 

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.