Články

TESSEA hájí zájmy sociálních podniků
1. 8. 2017

TESSEA hájí zájmy sociálních podniků

TESSEA, tedy Tematická síť pro sociální ekonomiku, zastřešuje sociální podniky z celé České republiky již devátým rokem. O tom, co se za tu dobu podařilo, v čem TESSEA pomáhá svým členům a jaké jsou plány do budoucna, jsme hovořili s ředitelkou spolku Šárkou Dořičákovou. Šárka Dořičáková začínala jako ambasadorka sociálního podnikání, v červnu 2016 nastoupila jako ředitelka. Její náplň práce je pestrá. Koordinuje chod spolku, účastní se jednání v pracovních skupinách, poskytuje poradenství, organizuji porady, workshopy a semináře.

 

Tematická síť pro sociální ekonomiku funguje již od roku 2009. Kdo přišel s myšlenkou ji založit a jaké byly začátky?

Prvopočátky najdeme v činnosti expertní skupiny NESEA a Národní tematické sítě pro sociální ekonomiku, které fungovaly již v rámci programu EQUAL. Na ně navázala TESSEA, která vznikla v roce 2009 v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky jako neformální názorová platforma sdružující jednotlivce, podnikatele, nestátní neziskové organizace, vysoké školy a další instituce. Spojoval je společný zájem prosazovat sociální ekonomiku a sociální podnikání. Její činnosti rozšiřuje spolek TESSEA ČR, z. s., který zastřešuje sociální podniky v celé České republice a zároveň si uchovává svůj charakter platformy, když v rámci přidruženého členství sdružuje všechny zájemce o téma sociální ekonomiky (tzv. stakeholdery).

 

Jaké byly hlavní cíle? Zůstaly stejné, nebo se něco změnilo, došlo v průběhu let
k nějakému vývoji?

Původně se jednalo zejména o propagaci tématu sociálního podnikání a síťování klíčových aktérů a zájemců o sociální podnikání. Postupně docházelo k rozšíření o mapování potřeb sociálních podniků, realizaci vzdělávacích aktivit, vydávání odborných publikací
a periodik, navazování a udržování kontaktů se sociálními podniky a podobnými spolky
v zahraničí apod.

 

Od září 2016 běží projekt „TESSEA v novém“. Na co navázal? Co je to „nové“?

Projekt spíše než navázal, tak nastartoval novou éru TESSEA jako samostatné právnické osoby. Cílem projektu je podpořit členské neziskové organizace podporou jejich rozvoje nebo startu, a to zejména prostřednictvím poradenství a sdílení zkušeností. Další propagace sociálního podnikání je a dále bude realizována pomocí osvětových akcí, konferencí
a workshopů v regionech. Po celou dobu je také realizována konzultační a odborná podpora zkušených členů TESSEA ČR těm podnikům, kteří potřebují podpořit v počátcích, a to včetně členských návštěv a propagace výrobků či služeb členů TESSEA. V průběhu projektu současně vznikne nástroj pro zjišťování a naplňování principů sociálního podniku a souhrnná mapovací studie Zpráva o stavu sociálního podnikání v ČR, která bude navazovat na Studii infrastruktury sociální ekonomiky v ČR vytvořené v projektu TESSEA v roce 2011.

 

Kdo jsou členové TESSEA ČR?

V současné době má organizace okolo 50 členů, členská základna se stále rozrůstá, přibývají hlavně členové z řad sociálních podniků. Členství v TESSEA je dvojího druhu, řádné a přidružené. Řádným členem se může stát osoba, která je sociálním podnikem nebo právnická osoba, která sdružuje nebo zastřešuje sociální podniky (regionální zastřešující organizace). Přidruženým členem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která nesplňuje podmínky pro řádné členství. Díky dotační podpoře z ESF na podporu a vznik nových sociálních podniků se dá očekávat, že členská základna se bude dále rozrůstat.

 

Je o členství v TESSEA zájem?

O členství v TESSEA byl velký zájem hlavně v době, kdy se jednalo o síť - názorovou platformu. V té době počty dosahovaly až 400 členů z řad právnických a fyzických osob, členství však bylo bezplatné. Po legislativním ukotvení spolku počty členů značně prořídly zvláště kvůli členským poplatkům. V současné době navíc přijímání členů z řad právnických osob podléhá velké kontrole, preferujeme kvalitu před kvantitou.

 

Jak TESSEA pomáhá svým členům? Můžete uvést konkrétní příklady?

TESSEA pomáhá svým členům v oblasti jejich projektových záměrů do různých grantových řízení, při založení právní formy, zapracovávání principů sociálního podnikání do zakládacích dokumentů a to včetně právní konzultace. Jsme také schopni podpořit své členy v oblasti veřejných zakázek. Příkladem je zakázka Fokusu Praha pro Prahu 12 na poskytování technických služeb. V současné době zakázka končí a schůzek ohledně vyhlášení nové se účastní současně zástupce TESSEA, který apeluje na její společensky odpovědné zadání.
Zároveň jsme kooperovali vytvoření pilotního katalogu nabídky služeb členů, který se bude postupně rozšiřovat. Naší ambicí je jej dostat jak do veřejné správy, tak k firemnímu sektoru. V oblasti společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek vidíme velký potenciál. Jedná se o první katalog, který si hradili členové sami z vlastních prostředků a nebylo to z žádných dotací či grantů. Jeho zapracování provedlo grafické studio Maturus, člen a sociální podnik.

 

Kdo jsou ambasadoři a co je jejich náplní práce?

Ambasadoři sociálního podnikání jsou lidé se zájmem podpořit informacemi a radami všechny zájemce o téma sociálního podnikání. Většina z nich jsou sami sociální podnikatelé nebo vedoucí pracovníci takových provozů. Na našich webových stránkách jsou jejich profily s kontakty k dispozici.

 

TESSEA pořádá semináře a workshopy pro sociální podnikatele. Jaká bývá jejich náplň a kdo se jich účastní?

Workshopy jsou primárně určeny členům TESSEA, nicméně za poplatek může naše semináře navštívit jakýkoliv další zájemce. Témata vybíráme na základě předběžné poptávky našich členů nebo aktuálních potřeb. Realizovali jsme např. workshop na EET, společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek a moderní metody tvorby podnikatelského plánu.

 

S jakými partnery TESSEA spolupracuje?

TESSEA je členem pracovní slupiny MPSV v Operačním programu Zaměstnanost, plánovací komise OP Praha - pól růstu ČR, Úřadu vlády při tvorbě zákona o sociálním podnikání, při jednání zástupců národních sítí a střech NNO, krajskými úřady a dalšími institucemi včetně měst a obcí, ale také s vysokými školami. S místními akčními skupinami spolupracujeme zejména při nastavování strategických plánů a poskytování poradenství. Dále kooperujeme s Klastrem sociálních inovací a sociálních podniků SINEC.

 

Můžete vyzdvihnout úspěchy, kterých si ceníte?

TESSEA jako názorová platforma měla historicky velký podíl na propagaci tématu sociálního podnikání, TESSEA ČR jako samostatný právní subjekt se snaží na tuto činnost navázat.
TESSEA vytvořila definice sociálního podniku a principy sociálního podniku, které jsou všeobecně uznávány. Tyto definice a principy v mírně upravené podobě používá také Ministerstvo práce a sociálních věcí ve výzvách na podporu sociálního podnikání. Pro účely výzev je využívají také banky, např. Česká spořitelna v pilotním programu půjček, nebo ČSOB ve svém grantovém programu Stabilizace sociálních podniků.

 

Kam TESSEA směřuje, jaké jsou hlavní úkoly do budoucna?

TESSEA směřuje k tomu, aby se v budoucnu stala jedinou zastřešující organizací pro sociální podniky v ČR a aby byla, podobně jako je tomu v zahraničí, rovnoprávným partnerem pro vyjednávání zájmů sociálních podniků na všech úrovních. Dalším cílem je, aby byla držitelem sofistikovaného know-how ve vzdělávání v oblasti sociálního podnikání.

 

Autor: Lenka Malá

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.