Články

1. 9. 2014

CONFCOOPERATIVE a Commissione Nazionale Dirigenti Cooperatrici (Národní Komise spolupracujících vedoucích pracovnic)

V Itálii existují tři velké svazy družstev (Federsolidarietá, Legacoopsociali a AGCI Solidarietá), které jsou součástí tří hlavních organizací pro oblast sociálního družstevnictví. Největší organizací je konfederace italských družstev CONFCOOPERATIVE (dalšími jsou Legacoop a AGCI).

Konfederace italských družstev CONFCOOPERATIVE je rozdělena do 9 národních federací, které kopírují strukturu ministerstev od zemědělství, bydlení, financí, průmyslu a obchodu, lovu ryb, kultury, turismu a sportu až po práci a služby, školství a zdravotnictví (Fedagri, Federabitazione, Federcasse, Federconsumo, Federcoopesca, Federcultura – Turismo - Sport, Federlavo e Servizi, Federsolidarieta a FederazioneSanitá).

Konfederace CONFCOOPERATIVE má více než stoletou historii, za kterou byly ve vedení vždy jenom muži. Posledních 10 let se prosazuje, aby se do vedení sociálních družstev a do sociálních podniků dostaly i ženy, zvažuje se zavedení kvót; tady se Itálie ovlivňuje Evropskou unií. Jako příklad slouží projekt, kterému se říká Panda (Panda jako chráněné zvíře); používá se pro „ochranu“ žen ve vedoucích pozicích a pro jejich nominaci. Confcooperative má jednoho presidenta a pět vicepresidentů. Po 100 letech teprve loňského května (29. 5. 2013) byla jmenována do funkce viceprezidentky první žena.

Konfederace CONFCOOPERATIVE se dělí dle jednotlivých regionů. Z celkového počtu 550 000 zaměstnanců je více než 59,6% žen. Uvnitř CONCOOPERATIVE jsou vytvořeny speciální skupiny, které se zabývají zaměstnaností žen a také mladých lidí.

Významným počinem CONFCOOPERATIVE bylo založení pracovní skupiny, jejímž úkolem bylo vytvoření specifického orgánu v rámci konfederace, který má na starosti oblast slaďování pracovního a rodinného života a je tvořen výhradně ženami. Něco jako odborová supervize, nadstavbový odborový orgán. Iniciativa vzešla od jednotlivých sociálních družstev.

Tak vznikla Commissione Nazionale Dirigenti Cooperatrice Confcooperative (volně přeloženo jako Národní Komise spolupracujících vedoucích pracovnic a manažerek, dále jen Národní Komise).

Hlavním úkolem Národní Komise je podpořit a významně posílit účast žen na práci v sociálních podnicích a družstvech, zvýšit možnost jejich zapojení na nejrůznějších pozicích, sladit práci, rodinu, osobní a pracovní zájmy. Komise zastupuje ženy pracující v sociálních družstvech.

Národní Komise vznikla 15. června 2005. V roce 2012 byla schválena nová strategie na čtyři roky, do roku 2016. Národním koordinátorem byla jmenována paní Renata Zago. Deklarována je nutnost důrazněji podpořit ženy především ve vedoucích pozicích, orientovat se i na oblast vědy a výzkumu, pomáhat při harmonizaci pracovního a rodinného života. Otevírají se otázky jako „mateřská“ dovolená otců, flexibilní a part-time úvazky a jiné problematiky, které by dříve v katolické Itálii neuspěly. Důležitým se jeví podpořit další profesní vzdělávání žen, lépe využívat jejich odbornosti a zkušeností, zvýšit možnosti zlepšování jejich kvalifikace, a to i na půdě zaměstnavatelů. Klade se důraz na lepší využití nejen fondů EU, ale i státních a regionálních finančních zdrojů.

Národní komise se skládá z 58 ředitelek (2 zástupkyně z každého regionu a 1-2 pro každou oblast), které si mezi sebou volí 12členné užší vedení. Úkolem Národní Komise je shromažďovat podněty zvenku, které by mohly být následně zapracovávány do nejrůznějších vzdělávacích a propagačních aktivit. Užší vedení z těchto podnětů vybírá ty nejzajímavější a předkládá je Plenárnímu zasedání. Cílem je mimo jiné dosáhnout rovnoprávnějšího zastoupení žen v orgánech italských sociálních družstevních podniků, svazů a konfederací.

Velká pozornost se věnuje otázkám zaměstnanosti žen a sladění pracovního a rodinného života. Cílem je přispět k vytvoření dalších možností pro různé organizační změny a hospodářský rozvoj a k poskytnutí odpovídající podpory pro konkrétní opatření a projekty ad hoc. Takové projekty poté Národní komise přijímá a uvádí do života a do praxe. Současně aplikuje nové způsoby zapojení se do pracovního procesu žen z různých sociálních skupin tak, aby to vyhovovalo nejen pracovnicím, ale i sociálním podnikům. Rovnováha mezi pracovním a osobním, rodinou a prací, odpočinek, relaxace, prostředí přátelské rodině (family friendly).

Národní Komise se dělí do 15 regionálních komisí. Mezi nejaktivnější patří Commissione Lombardia Dirigenti Cooperatrici, která byla založena 5. května 2011 v Miláně a je významným hybatelem mnoha projektů.

Je to dáno i tím, že regionální CONFCOOPERATIVA LOMBARDIA věnuje otázkám zastoupení žen už tradičně významné místo a taktéž zastupuje více než 3 000 družstev z nejrůznějších oblastí.

Většina projektů má národní dopad, některé se realizují ve spolupráci s jinými státy, jako je např. Španělsko. Italové mají zájem o kooperaci i s organizacemi v České republice. Když už se dávají peníze do výstupů v tištěné nebo jiné formě, mohlo by dojít k překladu do dalších jazyků. Rentabilní by to bylo zejména u projektů, které jsou výzkumné, stojí hodně prostředků a jsou využitelné i v dalších zemích.

http://www.confcooperative.it/

Autor: Martina Haverová

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2019 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.