Články

25. 8. 2014

Italský projekt FIL – sladění rodiny a práce

Otázky postavení žen na pracovním trhu, rovné příležitosti, harmonizace pracovního a rodinného života se jeví jako stále aktuálnější, a to nejenom i v Itálii. Proto i italská sociální družstva se věnují otázkám zapojení rodiny, žen a mužů v kontextu sociálního družstevnictví. Family friendly, zlepšení postavení žen na pracovním trhu, křehkost sociálního začleňování, slaďování rodiny a práce je předmětem projektu FIL, který iniciovala v roce 2009 Commissione Nazionale Dirigenti Cooperatrici (Národní komise spolupracujících vedoucích pracovnic).

Projekt FIL je akronym pro Famiglia, Impresa, Lavoro (Rodina, Podnik, Práce), vzájemné propojení a synergii ukazuje i logo (šňůrka, která prochází slovy a spojuje).

Projekt trval 2 roky (2009-2011), významně se na něm podílelo přes 20 000 sociálních podniků v celé Itálii. Byly zmapovány rozdílné přístupy a praxe napříč „italskou botou“, od průmyslového severu po spíše zemědělský jih, který navíc trpí mnohem větší nezaměstnaností a většími sociálními problémy (jih řeší třeba i otázku, jak se dostat do školy z hor nebo že je daleko lékárna a vyzvednout si lék na recept může zabrat celý den). Byla zohledňována regionální legislativa.

Projekt byl realizován za použití prostředků, které odvádějí jednotlivá sociální družstva ve výši 3% na vývoj a výzkum sociálního družstevnictví. Marketingovou částí se zabýval  Rozvojový fond (Fondosviluppo). Záměr byl ambiciózní: přehodnotit pojmy rodina, podnik, práce a vzájemné vazby mezi nimi nejenom na úrovni čistě teoretické, ale hlavně praktické s využitím konkrétních příkladů. Do projektu se zapojilo 14 italských krajů (regione). 2 roky intenzivní práce zahrnovaly setkání, semináře, workshopy, tzv. focus groups (neboli skupinové diskuze, které v rámci hloubkového rozhovoru řízeného zpravidla zkušenými profesionály měly za cíl prozkoumat postoje, názory, mínění veřejnosti, cílových skupin apod.). Bylo vybráno 30 sociálních družstev, které byly určeny k vytvoření hloubkových případových studií, k úvahám a diskusím s odborníky a techniky a k vytváření zpětných vazeb a politickým odkazům (ve všem je nutno zahrnout v Itálii i politiky, aby se získaly finanční prostředky; lobbing je nezanedbatelnou součástí i tohoto projektu).

Projekt měl 4 fáze a výstupem celého projektu jsou 4 brožury, které jsou rozdávány sociálním podnikům:

  • Brožura 1 – Výzkumné a informační činnosti (individualizace a pojmenování konkrétních potřeb ke slaďování života rodiny a práce)
  • Brožura 2 – Analýza konkrétních případů a experimentování (výsledkem je 29 studií)  
  • Brožura 3 – Reflexe, úvahy a kulaté stoly ve smyslu Family Friendly
  • Brožura 4 – Komunikace (vznikl přehledný abecedně seřazený Glosář)

Glosář byl vytvořen, aby se osvětlily především termíny. Často lidé nevědí, co si pod mnohými termíny a službami představit, navíc ten který význam znamená v různých zemích něco jiného. V Itálii dokonce kraj od kraje jsou významy termínů různě modifikovány. To byl důvod vypracování jednotného glosáře: příkladem novějšího termínu je Banca Ore (termín vznikl ve spolupráci s odbory a znamená možnost nakumulovat si přesčasové hodiny a následně si vzít volno), dále Voucher, Job rotation (možnost pracovního zastoupení, znalost více fází pracovního procesu), Job sharing (rozdělení práce mezi 2 a více osob); ale i takové zdánlivě jasné termíny jako je mateřská dovolená (resp. otcovská dovolená) a podání jejich přesného významu.

Důležité je věnovat se otázkám „family friendly“, přátelská rodina, protože je potřeba redukovat stres, kterému čelí současná doba, jak v rodině, tak u jednotlivců a v pracovním prostředí. Zvýší se tak počet kvalifikovaného personálu a individuální produktivita. Podporuje se budování dobrých vztahů mezi kolegy (teambuilding), dosahuje se lepších ekonomických výsledků a vznikají další inovativní a konkurenceschopné kroky. Podstatné je, aby „práce a ekonomika podržela rodinu, nemá tomu být opačně“. V Itálii je víc nezaměstnaných žen než mužů, i když situace s porovnáním 10 let zpět se vylepšila. Alarmující je nezaměstnanost mladých lidí 18-29 let, mezi které patří i absolventi VŠ.

30% žen, které mají jedno nebo více dětí, se nevrátí do práce proto, že je zaměstnavatelé nechtějí a najdou důvod, jak se jich zbavit (tzv. „dimissioni in bianco“ – bianco rezignace, prostě odejít „musí“). Jen 4 ženy z 10 se po narození dítěte vrací do zaměstnání.

Řešení se popisuje právě v brožurách: lepší přerozdělení práce (i domácí) mezi mužem a ženou, zaměření se na flexibilní formy práce (velmi důležité, pro pracovníka může být půlhodina zcela zásadní a pro zaměstnavatele to většinou až tak moc nemění), pružná pracovní doba, part time (v Itálii nejsou zkrácené úvazky zatím moc používané), práce z domu, případně tzv. telepráce (s jedním telefonem a notebookem lze pracovat odkudkoli; tím lze výrazně ušetřit čas, náklady na dopravu apod.), podpořit rodičovskou dovolenou otců, zlepšit a navýšit počet služeb určených tzv. ranému dětství (jesle, školky – v Itálii jsou 3 měsíce letních prázdnin, proto se vytvářejí pro starší děti letní centra; ta využívají i starší děti během školního roku, protože v Itálii je běžná pracovní doba do 18:00, aby nebyly samy doma; mnohé školy taková centra zřizují i samy). Zlepšení služeb starším a starým lidem. Dále servis pro pracující ženy: babysister (podnik, když nabídne babysister, může ho tato služba přijít na menší prostředky než absence ženy v práci). Podpora pracujících osob je realizována např. zřízením funkce „firemního majordoma“ – to je určená osoba v podniku, která zajišťuje vybrané služby (většinou nákupy nebo zajišťuje dopravu dětí do škol) pro zaměstnance nebo projekt „firemní žehlírna“. Na tyto aktivity částečně projekt FIL přímo přispíval; jinak platí firma.

Koncept projektu FIL je širší, nemluví se jen o rodině a práci, ale jde o komplexnější pojetí celého života, přístup k životu samému (včetně využití volného času). Potřeby zaměstnanců musí být pro podnik rentabilní, vše má probíhat synergicky.

 „Udržet pohromadě ve vzájemně podporující se vazbě rodinu a práci je nezbytnou nutností této doby“ říká Francesco Belletti, president Asociace rodin v Itálii a „tento soulad je současně strategickým nástrojem umožňujícím reformu pracovního trhu a napomáhajícím k ukončení krize“. To musí pochopit všichni, stát, zaměstnanci i podniky.

O výsledky se zajímají i zahraniční subjekty, v současné době se dále rozpracovávají a zvažuje se i překlad do jiných jazyků jako příklad dobré praxe (výstupy a brožury jsou zatím jen v italském jazyce).

Autor: Martina Haverová

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2019 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.