Články

31. 1. 2013

Vrací lidem důstojnost

V letošním ročníku soutěže Podnikatel roku, kterou pořádá společnost Ernst&Young, získal cenu Sociálně prospěšný podnikatel roku 2007 dvaatřicetiletý romský poradce Městského úřadu v Bruntále Jozef Baláž. Občanské sdružení Liga, kterého je spoluzakladatelem, podniká na otevřeném trhu ve stavebnictví a recyklaci odpadů.

Jeho zaměstnanci jsou lidé sociálně vyloučení, ať již z důvodů příslušnosti k etnické menšině, zdravotnímu postižení, vyššímu věku, nedostatku praxe či kvůli péči o malé děti.

Myšlenka, která stála u zrodu jeho aktivit je jednoduchá: chceme-li pomáhat sociálně vyloučeným lidem, není možné omezit se na pouhé poradenství. Je třeba těmto lidem nabídnout možnost reálně se zapojit do práce. Sám Jozef Baláž připouští, že i pro něj představovalo největší problém oprostit se od role sociálního pracovníka a přijmout roli podnikatele, který po krátkém „chráněném“ období, kdy dostával zakázky od známých a od města Bruntál, vstupuje s nabídkou svých služeb na otevřený, konkurenční trh.

Nejprve našla uplatnění skupina Romů, které najalo město na opravu chodníků. Vzhledem k tomu, že používali původní „recyklovanou“ dlažbu, podařilo se tímto způsobem Bruntálské obecní pokladně ušetřit nemalé finančním prostředky. Dalším krokem byla Zelená dílna. Jozef Baláž správně odhadl, že řešení problému s odpady je segment, kde lidé, kteří se těžce prosazují na pracovním trhu, mohou nalézt uplatnění. A právě rozbor a třídění elektroodpadu dnes přináší práci téměř čtyřicítce lidí v Bruntále.

Proměna západní lokality
Asi nejvýznamnějším počinem Občanského sdružení Liga se stal projekt nazvaný Malé technické služby. Po mnoho let město Bruntál zápasilo s velkými problémy v oblasti zvané západní lokalita (areál po bývalé sovětské armádě), kde již dlouho žije velké množství romské populace. Udržet pořádek a čistotu v bývalých kasárnách obydlených z velké části sociálně slabými rodinami se nedařilo. Všechny dosavadní projekty na zvelebení této oblasti skončily neúspěchem.  Od roku 2007 se o údržbu veřejného prostranství v západní lokalitě stará právě sdružení Liga. Podařilo se nejen určit jediný subjekt, který bude zodpovědný za čistotu a pořádek v lokalitě, ale navíc do této snahy také zapojit obyvatele čtvrti. Do práce na údržbě lokality byli zapojeni i ti, kteří si touto formou odpykávají alternativní tresty. Důležité je také to, že úklid západní lokality město Bruntál nestojí více, než by činila částka zaplacená komerčním technickým službám.

Cíle Ligy jsou ovšem vyšší. Jako velký úkol vnímá působení na místní děti – besedy, hry, brigády. Při těchto aktivitách jsou nenásilnou formou propagovány prospěšné sociální návyky, například třídění odpadu či péče o okolní zeleň. Sdružení Liga má dnes 60 zaměstnanců, z nichž polovinu tvoří Romové. Toto rozdělení má svůj smysl – podporuje vzájemnou toleranci, ale i konkurenci a rozvoj schopností romských zaměstnanců. Stejné dělení – polovina Romů, polovina „neromů“ – mají i jednotlivé pracovní týmy.

Jozef Baláž nikdy neplánoval, že se jeho cesta bude ubírat tímto směrem. Říká, že prostě nebyl spokojený s řadou věcí a ačkoliv ho řada lidí varovala, že jeho aktivity nebudou mít žádný efekt, rozhodl se zkusit tyto věci změnit. Postupně se mu dařilo zapojit do svých aktivit stále více společensky hendikepovaných lidí a při spolupráci s nimi se dozvídal o dalších a dalších problémech, kterým musejí tito občané čelit. Takto spontánně pak vznikaly další a další aktivity na podporu méně šťastných spoluobčanů, kteří se musejí denně potýkat s potížemi, z nichž mnohé si tzv. úspěšní vůbec nedovedou představit.

Vzdělání především
Původně vystudoval Jozef Baláž Střední uměleckou školu varhanářskou a v roce 2006 dokončil magisterské studium, obor sociální práce pro romskou komunitu na Univerzitě Konstantina Filozofa v Nitře. Posléze pokračoval dvousemestrálním programem Akademie sociálního podnikání a jednoletým studijním programem pro upevnění manažerských dovedností Půvab managementu. Ve vzdělanosti vidí největší šanci na zapojení Romů do většinové společnosti. Ke studiu chce v každém případě vést svého syna, nadějného fotbalistu, se kterým se snaží trávit většinu svého volného času.

A názor Jozefa Baláže na současnou sociální politiku? „Je nesmírně důležité, aby v této oblasti došlo k zásadním změnám, neboť sociální politika v současné formě se soustředí prakticky výhradně na problém materiálního zabezpečení a zcela pomíjí fakt, že její klienti v první řadě trpí tím, že si přestávají uvědomovat hodnotu práce, sociálních vztahů či společenské příslušnosti. Dostávají materiální prostředky, aniž by si je museli zasloužit a tím je zbytečně degradována jejich lidská hodnota.“

Podle Baláže Romům nejvíce vadí to, že nemají práci. Jako další problém vidí problematiku bydlení a otázku vzdělání. Samozřejmě časté jsou i stížnosti na diskriminační chování, se kterým se Romové setkávají jak v soukromých zařízeních, tak i ve veřejnoprávních institucích. Velkou pomoc by samozřejmě za těchto okolností znamenalo širší zapojení mladých, vzdělaných Romů do politiky a veřejného života vůbec. Jozef Baláž sám se angažuje v Romské občanské iniciativě a domnívá se, že je jen otázkou času, kdy romská komunita a zvláště její mladší a kvalifikovanější část najde cestu do politiky.

Autor: Jarmila Frejtichová
Foto: Vojtěch Vlk (titulní) a web www.ligabruntal.cz

 

Zdroj: www.socialni-ekonomika.cz

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2020 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.