Články

13. 12. 2012

Dock Gruppe AG – model sociálního podnikání RUBIKON Centrum se inspiruje ve Švýcarsku

Na přelomu září a října navštívili pracovníci RUBIKON Centra Švýcarsko, kde měli možnost poznat různé programy sociální integrace. Jednalo se o programy zaměřené na pracovní integraci osob, které mají snížený přístup na primární trh práce, realizované neziskovými organizacemi nebo přímo městskými zastupitelstvy.

Pro RUBIKON Centrum byla tato zkušenost velmi přínosná - již osmnáct let je činnost této NNO zaměřena na prevenci kriminality a pomoc osobám s trestní minulostí a jedním z jejích hlavních cílů je právě pracovní a sociální integrace těchto klientů. Cesta proběhla v rámci projektu „Pracovní příležitosti pro sociálně znevýhodněné osoby – švýcarské know-how“, podpořeného prostředky z Fondu Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Cílem projektu je mapování dobré praxe zvyšování pracovního uplatnění znevýhodněných osob ve Švýcarsku a výběr vhodného modelu, který by mohl být eventuelně přenesen do České republiky.
Jako příklad sociální integrace ve Švýcarsku dobře poslouží sociální firma Dock Gruppe AG, kterou měli pracovníci RUBIKON Centra možnost navštívit. Historie Dock AG začíná v roce 1997, kdy ve městě St. Gallen vznikla nadace pro pracovní začleňování, která se po pěti letech transformovala na sociální firmu. Postupným rozvojem Dock AG rozšířil svou činnost do deseti švýcarských měst, například Curychu, St. Gallenu, Arbonu či Wintherthuru. Jednotlivé části v roce 2010 fúzovaly do Dock Gruppe AG.

Čím se firma zabývá a jakým způsobem funguje, lze ukázat na pobočce ve městě Wintherthur, založené v roce 2008. V rozlehlé hale, k níž náleží velký sklad, pracuje několik desítek zaměstnanců pod vedením pouhých dvou kmenových zaměstnanců Dock Gruppe AG. Přitom je v této budově vykonávána celá řada činností od montování hliníkových komponentů přes zpracování elektrošrotu a balících prací až po výměnu elektrických zástrček podle evropských standardů.
Takový způsob práce je umožněn několika faktory. Důležitá je spolupráce se zákazníky, kteří poskytují nejen zakázky, nýbrž i zaškolení, případně potřebné strojní vybavení. Dalším významným faktorem je firemní kultura Dock Gruppe AG založená na několika principech – učení se z chyb, odpovědnost, podpora při současném vyžadování výkonu, kladení důrazu na školení a práce v týmu.
Dalším faktorem, jenž umožňuje vykonávat pestrou škálu pracovních činností i při zapojení nezkušených pracovníků, je čtyřstupňový model, v jehož rámci zaměstnanci Dock Gruppe AG postupují vzhůru. Stupně jsou odlišené nejen mzdou, ale především přístupem.

V prvním stupni jde hlavně o podporu; cílem je, aby se každý naučil pravidelnosti, spolehlivosti a přesnosti. Povýšení do dalšího stupně je individuální, podle výkonů a stupně integrace – mělo by však proběhnout do tří měsíců.
Následují dva těsně propojené stupně. V prvním z nich se již klade větší důraz na výkon každého pracovníka. Podle své úspěšnosti postupuje do další, celkem třetí, integrační fáze. V této fázi musí každý nejen podávat výkon, ale i prokázat spolehlivost při práci - jde nejen o schopnost, ale také o vůli pracovat.
V posledním stupni, nazývaném výkonnostní, dochází k výplatě na měsíční bázi a pracovní výkon je tím hlavním kritériem. Zároveň pracovník podepisuje smlouvu, v níž se mimo jiné zavazuje k tomu, že si bude aktivně hledat práci na běžném pracovním trhu.
Rozdílnost mezi jednotlivými stupni spočívá rovněž ve způsobu výplaty. Zatímco v posledním je mzda měsíční, v prvních třech se vyplácí podle odpracovaných hodin. V prvním stupni pracuje zaměstnanec 80 hodin měsíčně při výdělku 12 švýcarských franků za hodinu (cca 230 Kč). V druhé a třetí fázi je to 100 hodin při 14 francích. (cca 260 Kč).

Díky takovému způsobu práce může Dock Gruppe AG nabízet zákazníkům profesionalitu výrobního podniku a zároveň dává možnost uplatnění lidem, kteří by jinak těžko hledali práci. Nepřehlédnutelným aspektem je i to, že se tak daří zachovat ve Švýcarsku pracovní příležitosti, které by se jinak přesunuly do Asie. Zaměstnanci firmy zase získávají sebejistotu pro výkon práce, pracovní návyky, plat a uznání.
Zajímavé je rovněž financování Dock Gruppe AG, které je založené na více zdrojích. Zákazníci hradí náklady na kmenové zaměstnance a infrastrukturu, mzdy pracovníků jsou zase financovány z veřejných zdrojů – ze sociální pomoci. Podíl sociální pomoci u zaměstnanců ve čtvrtém stupni klesá a mzdy jsou placeny z dalších prostředků, například příspěvky z jednotlivých kantonů.

To, že Dock Gruppe AG skutečně funguje a pomáhá, je vidět nejen při návštěvě některé z jejích poboček, které působí vskutku impozantním dojmem - o výsledcích jasně hovoří také čísla. V roce 2011 odpracovali zaměstnanci milion pracovních hodin, ve stejném roce činil obrat 25 milionů švýcarských franků. Celkový počet lidí, kteří firmou prošli, je více než 1200.

Sociální firmě Dock Gruppe se tak daří naplňovat její heslo: Arbeit statt nur Sozialhilfe; tedy: Práce místo pouhé sociální podpory.

 Ludmila Hasmanová, http://www.rubikoncentrum.cz

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2020 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.