Aktuality


Jak zadávat zakázky společensky odpovědně? K tomu vám již brzy napomůže chystaná příručka

Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek je postup zadávání veřejných zakázek, který zohledňuje jedno nebo více z těchto sociálních hledisek: pracovní příležitosti, důstojné pracovní podmínky, dodržování sociálních a pracovních práv, sociální začlenění (včetně zdravotně postižených osob), rovné příležitosti, přístupnost, uzpůsobení podmínek pro všechny, zohlednění kritérií trvale udržitelného rozvoje včetně otázek etického obchodu a širší dobrovolné dodržování sociální odpovědnosti firem při současném dodržování zásad zakotvených ve Smlouvě o fungování EU a směrnicích o veřejných zakázkách. Odpovědné zadávání může být mocným nástrojem k podporování trvale udržitelného rozvoje i k dosažení sociálních cílů EU (a členských států).

P3 připravuje příručku, která si klade za cíl seznámit veřejnou správu s praktickými možnostmi společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to zejména v oblasti zaměstnávání znevýhodněných osob. Pokusíme se osvětlit, zda a jak je možné zadávat veřejné zakázky sociálním podnikům, které tyto znevýhodněné osoby zaměstnávají, a sociálním podnikatelům poskytneme inspiraci, jak můžou využívat tyto nové možnosti pro hledání nových zakázek.

V příručce budou zahrnuty i všechny příklady dobré praxe, které již můžete nalézt od podzimu na TÉTO záložce, jež je průběžně doplňována. Kromě inspirativních zkušeností z České republiky budou do příručky zařazeny i zahraniční zkušenosti z Belgie, Polska a Slovenska.

Na základě praktických poznatků připravujeme doporučení pro veřejné zadavatele, jak při společensky odpovědném zadávání postupovat. Samozřejmě budeme rádi, pokud bude příručka inspirovat i odběratele v soukromém sektoru. Přidanou hodnotou chystané příručky bude část, ve které naleznete návod pro veřejné zadavatele, který provází krok za krokem celým zadávacím řízením a uvádí konkrétní kroky jak postupovat, včetně konkrétních doporučení, reflektujících dosavadní zkušenosti veřejných zadavatelů.

Velkou zásluhu na vzniku příručky má Alena Zieglerová z MPSV, dříve z Agentury pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR. Je přední expertkou a propagátorkou společensky odpovědného zadávání v oblasti zaměstnávání znevýhodněných osob a tzv. šesterka, kterou naleznete v této publikaci, je jejím dílem.

Publikace vzniká v rámci projektu Odpovědné nakupování veřejné správy od sociálních podniků, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů (projekt je realizován od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016).

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

 

 


Patička - Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.