Financování


OP Praha - pól růstu ČR

Operační program Praha - pól růstu ČR (OPPPR) podporuje sociální podniky, působící v hl. m. Praze, v rámci prioritní osy 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě. Sociální podniky jsou financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a z Evropského sociálního fondu (ESF).

Specifický cíl 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání (investiční priorita 2) financovaný z EFRR se zaměřuje na vznik a rozvoj sociálních podniků. Preferovány jsou integrační podniky, jejichž zaměstnanci jsou osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. Financovány mohou být rekonstrukce prostor podniku, rozšíření provozu, vybavení zařízením a výrobními technologiemi.

Specifický cíl 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci (investiční priorita 3) financovaný z ESF směřuje k posilování sociální soudržnosti na úrovni místních komunit prostřednictvím podpory kulturně komunitních center a projektů aktivizujících místní komunity. Jednou z podporovaných aktivit je sociální podnikání propojené s místními komunitami a / nebo jako součást kulturně komunitních center. Hlavní cílovou skupinou jsou osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené.

Na specifický cíl 3.2 je vyčleněno 2,4 milionů EUR. Celková alokace pro specifický cíl 3.3 je 26,6 milionů EUR; tato alokace je určena na různé typy komunitně orientovaných aktivit, jednou z nich je sociální podnikání.
Další informace jsou v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR, která jsou k dispozici na http://penizeproprahu.cz v rubrice Pro žadatele, v záložce Dokumenty. Přímý odkaz zde.

Od roku 2015 do září 2017 byly vyhlášeny celkem čtyři výzvy zaměřené na podporu sociálního podnikání, dvě investiční v rámci specifického cíle 3.2 a dvě neinvestiční ve specifickém cíli 3.3. Aktuální informace zejména o otevřených a plánovaných výzvách jsou zveřejňovány na uvedených webových stránkách v rubrikách Výzvy a Aktuality.

Aktuálně (leden 2018) je vyhlášena výzva č.38.

Se svými dotazy se mohou zájemci obracet na pracovníky prioritní osy 3 z oddělení projektů odboru evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy. Kontakty jsou uvedeny přímo v textech výzev a v rubrice Kontakty.

 

 

 


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.