2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 19 - 03

Semináře pro žadatele do výzev MPSV: Jak připravit podnikatelský plán a Marketing v praxi sociálního podnikání

Aktuálně se můžete již nyní registrovat na Semináře pro žadatele do výzev MPSV na sociální podnikání

1) K tvorbě podnikatelského plánu pro sociální podnik “Jak připravit... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 16 - 01

SozialMarie uzávěrka 24.1.

Soutěž SozialMarie je letos vyhlašovaná již potřinácté: Hledáme výjimečné a ocenění hodné projekty, které dávají inovační odpověď na aktuální společenské výzvy.

V...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 13 - 12

10.1. 2017 - Seminář Praha - Jak založit sociální podnik a dobře napsat podnikatelský plán

Využijte možnost dozvědět se více o sociálním podnikání, o novinkách v této oblasti a o chystaných možnostech financování rozjezdu vašeho sociálního podnikání.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Sociální podnikání

Knihy

Autor Název Rok vydání Anotace
Joseph Mark Munoz International Social Entrepreneurship: Pathways to Personal and Corporate Impact 2010 Publikace je určená sociálním podnikatelům, kteří mají zájem rozšířit svoje podnikání do mezinárodního kontextu. Jedná se o proces o sedmi krocích, přičemž každému kroku je věnována jedna kapitola. Kniha se zaměřuje na pochopení silných a slabých stránek, jak lidí, tak organizace, porozumění prostředí, kde chce organizace působit, identifikování vhodné mise. Také se věnuje faktorům, které je třeba brát v úvahu, pokud jde o proces internacionalizace.
Kolektiv autorů Management for Social Enterprise 2009 Publikace nejprve představuje základní informace o sociálním podnikání například historii, klíčové pojmy a definice. Dále se již publikace věnuje konkrétním formám vedení; strategickému managementu (vize, mise, vytváření strategií a plánů, implementace strategií), řízení lidí v prostředí sociálního podnikání, finanční řízení, marketingu, obchodní etice a vedení sociálního podniku.
Mark Durieux, Robert Stebbins Social Entrepreneurship for Dummies 2010

Kniha je rozdělená do pěti částí. První se věnuje představení sociálního podnikání, kde se kromě jiného zabývá například motivaci sociálních podnikatelů, komunikaci a hlavním trendům, kterých by mohli sociální podnikatelé využít. Druhá část publikace je zaměřena velmi prakticky od hledání vhodného zaměření pro podnik a počátečním plánováním, financováním a vytvářením značky. Třetí část poskytuje informace, které je dobré znát, když organizace roste - byrokratizace, média a sociální sítě. Čtvrtá část pokrývá oblast dlouhodobého plánování a fungování organizace - od hledání zaměstnanců a dobrovolníků, přes jejich řízení a výcvik. Pátá část doporučuje vhodná prostředí pro sociální podnikání a upozorňuje na běžné chyby, kterým je třeba se vyhnout.

 

Autor Název Rok vydání Anotace
Magdalena Hunčová Ekonomický rozměr občanské společnosti 2004

Studie přináší nové poznatky ke konceptu, roli a ekonomické dimenzi občanské společnosti.  Čtvrtá kapitola knihy se věnuje sociální ekonomice. Autorka se zabývá problematikou partnerství a participace, demokratickou a participativní ekonomikou. Také se věnuje sociálním podnikům a družstvům.

Petra Francová, Gabriela Kurková Manuál: Jak založit sociální podnik 2012 Praktický průvodce založením sociálního podniku. Manuál nejprve seznamuje s problematikou sociálního podnikání a přikládá i příklady z praxe. Dále předkládá informace, které je dobré zvážit před tím, než organizace začne sociálně podnikat. Detailně je rozebírán podnikatelský plán a tvorba. V závěru jsou přiloženy rady pro sociální podnikatele společně s databází webových stránek, kde lze najít další informace.
Kolektiv autorů Rozjeď to! Jak začít společensky prospěšné podnikání 2011

Publikace určená pro neziskové organizace a všechny, kteří mají chuť začít sociálně podnikat. Jedná se o praktického průvodce od identifikace problému, právní formy sociálních podniků, partnerství po tvorbu byznys plánu, SWOT analýzu, rizika a finanční plán. V publikaci lze také nalézt cvičení vztahující se k poskytnutým informacím.

Marie Dohnalová a kolektiv Sociální ekonomika, sociální podnikání. Podnikání pro každého 2012

Kniha je rozdělena do čtyř kapitol, přičemž první se věnuje třetímu sektoru, kde definuje klíčové pojmy jako občanský sektor, sociální ekonomika a sociální ekonomie. Druhá kapitola se věnuje sociálnímu podnikání v USA a Evropě a jejich vzájemnému srovnání. Třetí kapitola se věnuje problematice sociální ekonomiky a sociálního podnikání u nás. Čtvrtá kapitola se zabývá legislativním rámcem vybraných právních forem, které sociální podniky mají nejčastěji: obecně prospěšná společnost, občanské sdružení, evidované právnické osoby církví v a náboženských společností, družstva a obchodní společnosti.

Magdalena Hunčová Sociální ekonomika a sociální podnik 2007

Publikace se věnuje ukotvení pojmu sociální ekonomiky, konceptu sociální ekonomiky. Dále hovoří o Evropské unii a evropském sociálním státu, krizi sociálního státu a jeho modernizaci. Autorka se dále zaměřuje na téma vyloučených osob a záchranných sociálních sítí a rozebírá problematiku práce a sociální péče v USA. Poslední část se zabývá rozvojem sociálního podniku a podnikání v České republice s důrazem na integrační sociální podniky.

Peter Meszáros Sociální podnikání. 10 úspěšných příkladů z Evropy 2008

Publikace představuje případové studie sociálních podniků z Velké Británie, České republiky, Slovenska, Švédska, Skotska a Rakouska. Česká republika je v této publikaci reprezentována třemi sociálními podniky.

Jaroslava Syrovátková Sociální podnikání 2010

Kniha se věnuje historii sociální ekonomiky u nás i ve světě. Dále zde lze nalézt vysvětlení a charakteristiky pojmů jako je sociální ekonomika, sociální podnikání a sociální podnik. Autorka se také zabývá metodami měření sociální hodnoty a popisuje právní formy sociálních podniků jak u nás, tak v zahraničí. Zvláštní kapitola je věnována sociálnímu podnikání církví a chráněným dílnám.