2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 25 - 08

POSUN TERMÍNU!! 30.9. CENA ZA CSR PODNIKÁME ODPOVĚDNĚ 2017

Cenu za společenskou odpovědnost Podnikáme odpovědně pro rok 2017 již potřetí vyhlašuje Rada kvality ČR, Asociace společenské odpovědnosti, Asociace malých a středních podniků a...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Sociální podnikání

Indikátory

Přehled rozpoznávacích indikátorů pro sociální podniky

 

Povinné principy a indikátory (celkem 10, SP musí splnit všech 10)

Nepovinné principy a indikátory (celkem 6, SP musí splnit alespoň 3)

Doplňkové indikátory (celkem 23, SP musí splnit alespoň 6)

Princip Indikátor
0. obecná definice
a) Veřejně prospěšný cíl formulován v zakládacích dokumentech 0a1. existence veřejně prospěšného cíle formulovaného v zakládacích dokumentech
0a2. veřejná deklarace obecně prospěšného cíle, zejména zveřejnění na webu SP
0a3. zapojení stakeholderů do procesu formulace veřejně prospěšného cíle

b) Veřejně prospěšný cíl naplňován prostřednictvím konkrétních aktivit

0b1. existence veřejně prospěšných aktivit

0b2. provedené hodnocení dopadů činnosti SP dokládající pozitivní dopady na cílové skupiny v sociální či environmentální oblasti, přičemž výsledky hodnocení musí být zveřejněné

0b3. vyjádření/doklad o veřejné/obecné prospěšnosti od některé z dotčených skupin
principy sociálního podniku
1. sociální prospěch

a) Provozování aktivity prospívající společnosti či specifické skupině lidí

1a1. specifikace cílových skupin, na které jsou aktivity zaměřen

 

1a2. proveden průzkum potřeb cílových skupin

 

1a3. diversity management (explicitně stanovené managementové postupy zohledňující specifické potřeby cílových skupin)

b) Demokratické rozhodování

1b1. pravidelné a systematické informování zaměstnanců a členů o chodu SP, výsledcích hospodaření a naplňování veřejně prospěšných cílů nad rámec závěrečné zprávy

 

1b2. systematické získávání zpětné vazby ohledně fungování SP od zaměstnanců a/nebo členů

1b3. míra participace zaměstnanců/členů na rozhodování (dle subjektivních výpovědí)

c) Založení z iniciativy občanů 1c1. právní forma

1c2. zveřejněný popis vzniku SP, který dokládá iniciativu/participaci více občanů při zakládání SP (zveřejnění v některé výroční zprávě, na webu apod.)

d) Inovativní přístupy a řešení

1d1. zavedení alespoň 1 inovativního postupu během zkoumaného období, které vede ke zvýšení pozitivního sociálního a/nebo environmentálního dopadu SP

1d2. existence dlouhodobého plánu interního vzdělávání zaměstnanců a/nebo dalších stakeholderů

1d3. konkrétní doklady o tom, že alespoň 1/5 zaměstnanců a/nebo členů absolvovala vzdělávací kurzy, školení apod., které přispívají k inovacím

 

 2. ekonomický prospěch

 

 a) Případný zisk používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění veřejně prospěšných cílů

2a1. alespoň 51% případného zisku reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování deklarovaných veřejně prospěšných cílů

2a2. zveřejnění informací o distribuci a využití případného zisku

b) Vykonávání soustavné ekonomické aktivity

2b1. stabilní (tj. min. 1 rok) nabídka zboží a/nebo služeb

2b2. provedení průzkumu spokojenosti spotřebitelů/zákazníků/klientů s nabízenými zbožím a/nebo službami

 

c) Nezávislost v rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích

2c1. nezávislost operativy (vedení SP) v rozhodování a řízení o chodu SP na externím zřizovateli či vlastníkovi

2c2. existence průhledné organizační struktury, náplní práce, pravomocí a zodpovědností v rámci SP

 

d) Alespoň minimální podíl vlastní ekonomické činnosti na celkových příjmech

2d1. příjmy z vlastní ekonomické činnosti tvoří alespoň 30% celkových příjmů SP

2d2. existence etického kodexu podnikatele, který explicitně zahrnuje zohlednění všechtří pilířů udržitelného rozvoje, a který je zveřejněn (typicky na webu SP)

 e) Snižování ekonomických rizik

2e1. existence podnikatelského plánu, který obsahuje strategii řízení ekonomických rizik firmy, krizový plán pro případy platební neschopnosti, a postup, jakým budou zaměstnanci i další stakeholdeři o případné krizové situaci a jejím řešení informováni

2e2. externí audit účetnictví SP

 f) Alespoň minimální podíl placené práce

2f1. podíl - počet placených zaměstnanců/celkový počet lidí zajišťujících chod a aktivity SP - je větší než 0,1

 

3. environmentální a místní prospěch

a) Uspokojování přednostně místních potřeb a využívání přednostně místních zdrojů

3a1. lokální multiplikátor (LM2 = (celkové výdaje v daném období + výdaje utracené v rámci definované lokality) / celkové výdaje v daném období) větší než 1,25 (tj. min. 25% výdajů lokálních)

3a2. zohlednění lokálních potřeb a orientace na lokální výrobu a spotřebu ve strategických dokumentech a cílech SP

3a3. certifikace zaručující původ zboží a/nebo služeb (Regionální produkt, Český výrobek apod.)

b) Zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby

3b1. existence závazného vnitřního předpisu, který implementuje zásady environmentálně šetrného úřadování a provozu

3b2. environmentální certifikace SP (ISO 14001 a související, EMAS), výrobků (BIO, Ekologicky šetrný výrobek), či služeb (Ekologicky šetrný výrobek/služba). Možno uznat i další certifikace podložené jasnými pravidly

3b3. kopie pořizovacích účetních dokladů (faktury, účtenky apod.) dokládajících nákup alespoň 20 druhů environmentálně šetrných výrobků či služeb (certifikovaný Ekologicky šetrný výrobek, ekologicky šetrné čistící prostředky, recyklované tonery, úsporné žárovky apod.) za dané období

c) Zapojení důležitých aktérů do činnosti sociálního podniku

3c1. existující mapa stakeholderů a mechanismy jejich zapojení do činností SP, zakotvené v zakládacích dokumentech a/nebo závazných vnitřních předpisech (např. jejich účast ve správní radě, poradních orgánech, pracovních skupinách apod.)

3c2. 3 konkrétní příklady zapojení stakeholderů do relevantních aktivit SP a/nebo strategických procesů za zkoumané období

 

d) Podporování smyslu pro sociální a environmentální zodpovědnost na místní úrovni

3d1. orientace na místní cílové skupiny a problémy

3d2. 3 konkrétní příklady zapojení místních dobrovolníků do činnosti SP (nepočítají se zaměstnanci a členové zastávající funkce ve statutárních orgánech, řadoví členové se počítají)

3d3. spolupráce s místními zájmovými skupinami a/nebo veřejnou správou (např. zapojení zaměstnanců/členů SP v komisích, pracovních skupinách, komunitním plánovaní apod.)

 

Přehled rozpoznávacích indikátorů pro sociální podniky typu WISE (integrační SP)

Povinné principy a indikátory (celkem 20, SP musí splnit všech 20)

Doplňkové indikátory (celkem 20, SP musí splnit alespoň 0)

 

Princip Indikátor
0. obecná definice

a) Veřejně prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce formulován v zakládacích dokumentech

0a1. existence veřejně prospěšného cíle zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce formulovaného v zakládacích dokumentech

0a2. veřejná deklarace obecně prospěšného cíle zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, zejména zveřejnění na webu SP

0a3. zapojení stakeholderů do procesu formulace veřejně prospěšného cíle týkajícího se zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce

b) Veřejně prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce naplňován prostřednictvím konkrétních aktivit

0b1. existence aktivit týkajících se zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce

0b2. provedené hodnocení dopadů činnosti SP dokládající pozitivní dopady na cílové skupiny, přičemž výsledky hodnocení musí být zveřejněné

0b3. vyjádření/doklad o pozitivním dopadu aktivit v oblasti zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce od některé z dotčených skupin

principy sociálního podniku
1. sociální prospěch

a) Zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce

1a1. podíl osob ze znevýhodněných skupin (OZS) tvoří více než 30% zaměstnanců

 

1a2. specifikace cílových skupin, na které jsou aktivity zaměřeny

 

1a3. diversity management (explicitně stanovené managementové postupy zohledňující specifické potřeby cílových skupin)

b) Demokratické rozhodování

1b1. pravidelné a systematické informování zaměstnanců a členů o chodu SP, výsledcích hospodaření a naplňování veřejně prospěšných cílů nad rámec závěrečné zprávy

 

1b2. systematické získávání zpětné vazby ohledně fungování SP od zaměstnanců a/nebo členů

1b3. míra participace zaměstnanců/členů na rozhodování (dle subjektivních výpovědí)

c) Důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců

1c1. existence dlouhodobého plánu interního vzdělávání zaměstnanců

1c2. konkrétní doklady o tom, že alespoň 1/2 zněvýhodněných zaměstnanců absolvovala vzdělávací kurzy, školení apod., které přispívají k rozvoji jejich pracovních kompetencí

d) Založení z iniciativy občanů

1d1. právní forma

1d2. zveřejněný popis vzniku SP, který dokládá iniciativu/participaci více občanů při zakládání SP (zveřejnění v některé výroční zprávě, na webu apod.)

e) Inovativní přístupy a řešení

1e1. zavedení alespoň 1 inovativního postupu během zkoumaného období, které vede ke zvýšení pozitivního sociálního a/nebo environmentálního dopadu SP

 2. ekonomický prospěch

 

 a) Případný zisk používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění veřejně prospěšných cílů

2a1. alespoň 51% případného zisku reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování deklarovaných veřejně prospěšných cílů

2a2. zveřejnění informací o distribuci a využití případného zisku

b) Zaměstnanci dosahují určité produktivity práce

2b1. podnik systematicky sleduje produktivitu práce svých zaměstnanců

2b2. v meziročním srovnání se produktivita alespoň některých zaměstnanců zvyšuje

2b3. management se systematicky zabývá příčinami a řešením výkyvů produktivity práce

 c) Nezávislost v rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích

2c1. nezávislost operativy (vedení SP) v rozhodování a řízení o chodu SP na externím zřizovateli či vlastníkovi

2c2. existence průhledné organizační struktury, náplní práce, pravomocí a zodpovědností v rámci SP

 

d) Alespoň minimální podíl vlastní ekonomické činnosti na celkových příjmech

2d1. příjmy z vlastní ekonomické činnosti tvoří alespoň 30% celkových příjmů SP

2d2. existence etického kodexu podnikatele, který explicitně zahrnuje zohlednění všechtří pilířů udržitelného rozvoje, a který je zveřejněn (typicky na webu SP)

 

e) Snižování ekonomických rizik a závislosti na vnějších zdrojích financování

2e1. existence podnikatelského plánu, který obsahuje strategii řízení ekonomických  rizik firmy, krizový plán pro případy platební neschopnosti, a postup, jakým budou   zaměstnanci i další stakeholdeři o případné krizové situaci a jejím řešení informováni

2e2. existence podnikatelského plánu, který dlouhodobě systematicky snižuje závislost na vnějších zdrojích financování

2e3. podíl vnějších zdrojů financí (granty, dotace, příspěvky) na celkových příjmech SP se dlouhodobě snižuje

3. environmentální a místní prospěch

a) Uspokojování přednostně místních potřeb a využívání přednostně místních zdrojů

3a1. zohlednění lokálních potřeb a orientace na lokální výrobu a spotřebu ve strategických dokumentech a cílech SP

3a2. lokální multiplikátor (LM2 = (celkové výdaje v daném období + výdaje utracené v rámci definované lokality)/celkové výdaje v daném období) větší než 1,25 (tj. min. 25% výdajů lokálních)

3a3. certifikace zaručující původ zboží a/nebo služeb (Regionální produkt, Český výrobek apod.)

b) Zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby

3b1. existence závazného vnitřního předpisu, který implementuje zásady environmentálně šetrného úřadování a provozu

3b2. environmentální certifikace SP (ISO 14001 a související, EMAS), výrobků (BIO, Ekologicky šetrný výrobek), či služeb (Ekologicky šetrný výrobek/služba). Možno uznat i další certifikace podložené jasnými pravidly

3b3. kopie pořizovacích účetních dokladů (faktury, účtenky apod.) dokládajících nákup alespoň 20 druhů environmentálně šetrných výrobků či služeb (certifikovaný Ekologicky šetrný výrobek, ekologicky šetrné čistící prostředky, recyklované tonery, úsporné žárovky apod.) za dané období

c) Zapojení důležitých aktérů do činnosti sociálního podniku

3c1. existující mapa stakeholderů a mechanismy jejich zapojení do činností SP, zakotvené v zakládacích dokumentech a/nebo závazných vnitřních předpisech (např. jejich účast ve správní radě, poradních orgánech, pracovních skupinách apod.)

3c2. 3 konkrétní příklady zapojení stakeholderů do relevantních aktivit SP a/nebo strategických procesů za zkoumané období

d) Podporování smyslu pro sociální a environmentální zodpovědnost na místní úrovni

3d1. orientace na místní cílové skupiny a problémy

3d2. 3 konkrétní příklady zapojení místních dobrovolníků do činnosti SP (nepočítají se zaměstnanci a členové zastávající funkce ve statutárních orgánech, řadoví členové se počítají)

3d3. spolupráce s místními zájmovými skupinami a/nebo veřejnou správou (např. zapojení zaměstnanců/členů SP v komisích, pracovních skupinách, komunitním plánovaní apod.)