2017 - 03 - 07

AKTUÁLNĚ výzva 129: Podpora sociálního podnikání

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 201. K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. 

Podpora...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 05 - 06

Desítky zástupců sociálního podnikání se shodly na tom, že jiná ekonomika je možná

24. května se sešlo na 80 účastníků z celé republiky, kteří debatovali a sdíleli zkušenosti v oblasti sociální solidární ekonomiky. Fórum Jiná ekonomika je možná představilo...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 15 - 05

Aktuálně OP Zaměstnanost

Výzva č. 129 na podporu sociálního podnikání  bude vyhlášená 30. 6. 2017.

Vaše projektové žádosti, podnikatelské plány a dotazy týkající se pravidel výzvy můžete...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Výzva k předložení nabídky pro zpracování tematických článků pro web www.ceske-socialni-podnikani.cz

2015 - 11 - 02

Dobrý den,

obracíme se na Vás s výzvou k předložení nabídky pro zpracování tematických článků pro web www.ceske-socialni-podnikani.cz a pro další možné využití pro PR účely projektu. Web je využíván v rámci IP MPSV „Podpora sociálního podnikání v ČR“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Finální termín pro plnění zakázky je 31. 10. 2015.


Obecné informace: předmětem zakázky je zpracování tematických článků o sociálním podnikání z jednotlivých regionů (NUTS II) – Střední Čechy, Severozápad, Severovýchod, Jihozápad, Jihovýchod, Moravskoslezsko, Střední Morava. Bude se jednat zejména o popularizační články o příkladech dobré praxe z jednotlivých regionů, rozhovory se sociálními podnikateli, lokálními konzultanty a experty, a dále také o klíčových aktivitách projektu Podpora sociálního podnikání v ČR.

Postup plnění:
a) Zadavatel projedná vlastní představu tematických okruhů/konkrétních témat pro články včetně harmonogramu s jednotlivými dodavateli, vše bude specifikováno formou dohody, která vznikne prostřednictvím emailové komunikace. Datem finální dohody se rozumí den, kdy dojde ze strany zadavatele k odsouhlasení tematických okruhů/konkrétních témat pro články včetně harmonogramu, ve kterém budou stanoveny termíny pro zpracování dalších článků.
b) Dodavatel zpracuje do 20 pracovních dnů od data finální dohody článek na domluvené téma, další články dodavatel zpracuje podle termínů stanovených v harmonogramu.
c) Zadavatel článek opřipomínkuje do 3 pracovních dnů od zaslání dodavatelem.
d) Dodavatel návrhy opraví podle připomínek zadavatele, a to do 3 pracovních dní a zašle opravené návrhy zadavateli. Body c) a d) se opakují, dokud není každá jednotlivá úprava hotova.
e) Každý jednotlivý hotový návrh schvaluje emailem zadavatel do 5 pracovních dní.
Výstupy: články na téma sociální podnikání uveřejněné na webu české-socialni-podnikani.cz, případně šířené dál v rámci PR projektu - v rozsahu 1 článek min. 1 NS (rozsah v délce 1 800 znaků symbolů a mezer), a to v počtu maximálně 12 článků na jednoho autora, do konce projektu, tedy do 31. 10. 2015.

Cena za dodaný článek včetně DPH uvedená v nabídce bude považována za definitivní a nepřekročitelnou.
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Obsah nabídky:
a. Celková nabídková cena za dodaný článek včetně DPH nesmí překročit 1000 Kč.
b. Kvalifikační předpoklad: min 2letá zkušenost s psaním článků pro tištěná či elektronická média, doloženo strukturovaným profesním životopisem a s ukázkou dvou článků k tématu sociálního podnikání.
c. Specifikujte region případně regiony (NUTSII), o kterých budete psát. Maximální počet nesmí překročit 2 regiony.
d. Identifikace uchazeče (obchodní firma, sídlo, kontaktní adresa, IČ, DIČ, bankovní spojení s uvedením čísla účtu).
e. Identifikace kontaktní osoby odpovědné za plnění zakázky (jméno, kontaktní adresa, telefon, fax, email).


Svou nabídku doručte nejpozději do 23.2. 2015 do 12 hodin v elektronické podobě na adresu:
gabriela.kurkova@mpsv.cz.

Pro každý region (NUTS II) budou vybráni maximálně 2 novináři.

S vybraným dodavatelem bude uzavřena objednávka – objednávka bude zaslána až po 23.2. 2015.