2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Sociální podnikání v Irsku

2013 - 04 - 12

Sociální podnikání v Irsku

Nejaktuálnější statistika týkající se struktury sociálních podniků v Irsku pochází z roku 2009. K tomuto roku bylo v Irsku registrováno celkem 1420 sociálních podniků, zaměstnávajících více než 25 000 osob, s celkovým příjmem kolem 1,4 miliardy GBP. Příjem z tržních aktivit v poměru k celkovému příjmu sociálních podniků tvořil pouhých 17 %. 64 % všech nákladů sociálních podniků tvořily mzdy zaměstnanců.

Velká část sociálních podniků je v Irsku zakládána v právní formě „companies limited by guarantee“. Jedná se o formu, jíž v obecné rovině využívají zejména neziskové organizace. Co se týče zaměření činností, irské sociální podniky se zaměřují na poskytování služeb veřejnosti, které nejsou ze strany státu vůbec poskytovány. Dále se jedná o služby, které nejsou pro běžné komerční podniky atraktivní (nejsou ziskové). V Irsku se však můžeme setkat i s dalšími typy sociálních podniků. V obecné rovině se sociální podniky pohybují v širokém spektru aktivit – na jedné straně nalézáme poskytovatele sociálních služeb (péče o seniory, osoby se zdravotním postižením) generující minimum prostředků pro základní financování, na straně druhé ryze komerčně zaměřené podniky, které maximalizují svůj zisk s cílem podpory a dalšího rozvoje své sociální mise.

Co se týče typologie, v Irsku se můžeme setkat se 4 hlavními typy sociálních podniků. Velice často se jednotlivé typy mezi sebou prolínají, ale je možné vymezit jejich hlavní charakteristiky:

1. Sociálně prospěšný obchodní podnik – ziskový, komerčně orientovaný podnik, který poskytuje služby a/nebo prodává výrobky, které přinášejí společnosti veřejný prospěch. Maximalizuje svůj zisk a je finančně dlouhodobě udržitelný. Drtivou většinu aktivit (nebo všechny) financuje z vlastních zdrojů. Příklad: podnik, který provozuje svoz ekologického odpadu.
2. Podnik, který vytváří pracovní příležitosti pro marginalizované skupiny obyvatel – subjekt, který hledá obchodní příležitosti s cílem vytvořit nová pracovní místa pro osoby žijící na okraji společnosti či osoby se zdravotním postižením. Příklad: podnik, který zaučí a poskytne adekvátní zaměstnání jedinci s těžkým tělesným postižením.
3. Podnik zaměřený na rozvoj regionu – místní podnik, který hledá mezeru na trhu, ve stávající infrastruktuře nebo poskytovaných službách veřejnosti, kde běžný komerční podnik nechce podnikat z důvodu nízkých zisků. Příklad: místní obchodní centrum nebo místní obchod.
4. Poskytovatel služeb – organizace, která je primárně zaměřená na poskytování služeb určité části veřejnosti. Velice často se jedná o jednotlivce nebo skupiny, kteří si nemohou dovolit zaplatit za službu plnou tržní cenu. Příklad: jesle nebo domácí pečovatelská služba.

Mezi klíčové resorty odpovědné za rozvoj sociálního podnikání v Irsku patří Department of Jobs, Enterprise and Innovation (Ministerstvo práce, podnikání a inovace), Department of the Environment, Community and Local Government (Ministerstvo životního prostředí, komunit a místní samosprávy), Department of Social Protection (Ministerstvo sociální ochrany) a Department of Health (Ministerstvo zdravotnictví).

V roce 2012 irský ministr životního prostředí ve spolupráci s místními samosprávami vypracovali „Strategii pro podporu zaměstnanosti a podporu místních podniků“, jejímž hlavním cílem je podpora podnikání v regionech a následná tvorba nových pracovních míst. Tato strategie je součástí akčního plánu pro zaměstnanost pro rok 2012. Strategie definuje velmi širokou škálu opatření v oblasti místního podnikání a obchodu, podpůrných opatření, zadávání veřejných zakázek, podpora místního rozvoje a občanské angažovanosti, ekologie a zapojení místních samospráv do programů na podporu zaměstnanosti.

Existuje též program určený přímo podporu sociální ekonomiky, jež má k dispozici samostatný finanční fond. Kromě toho je do podpory sociální ekonomiky zapojeno i Oddělení sociální ochrany a Ministerstvo zdravotnictví, jež mají odpovědnost za celou řadu programů zaměřených na rozvoj sociálního podnikání v zemi. Například Program regionální podpory, který zastřešuje Oddělení sociální ochrany, v současné době podporuje 14 sociálních podniků. Sociální podniky, které jsou zaměřené na ryze komerční aktivity se sociální nadstavbou a které rozvíjejí modely financování podniků téměř výhradně z vlastních zdrojů, mohou též v plné míře využívat podpory a služeb poskytovaných místní samosprávou. Tyto dlouhodobě udržitelné a velmi samostatné podniky, co se financování týče, mohou těžit z řady dalších podpůrných veřejných nástrojů a zvýšit tak potenciál expanze a svého obchodování i na mezinárodní úrovni.

Jednou z nejvýznamnějších síťových podpůrných organizací pro sociální podniky v Irsku je pak Irish Social Enterprise Network (ISEN). Jejím cílem je kontinuální rozvoj sektoru sociálního podnikání, hledání nových příležitostí, tvorba nových politik a vybudování funkční sítě subjektů zapojených do sociální ekonomiky. Jejich stránky obsahují relevantní informace a odkazy pro všechny stávající a nové sociální podniky.

 

 

Autor: Pavla Svobodová