2017 - 03 - 07

AKTUÁLNĚ výzva 129: Podpora sociálního podnikání

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 201. K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. 

Podpora...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 05 - 06

Desítky zástupců sociálního podnikání se shodly na tom, že jiná ekonomika je možná

24. května se sešlo na 80 účastníků z celé republiky, kteří debatovali a sdíleli zkušenosti v oblasti sociální solidární ekonomiky. Fórum Jiná ekonomika je možná představilo...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 15 - 05

Aktuálně OP Zaměstnanost

Výzva č. 129 na podporu sociálního podnikání  bude vyhlášená 30. 6. 2017.

Vaše projektové žádosti, podnikatelské plány a dotazy týkající se pravidel výzvy můžete...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

FLEDGLINGS

2013 - 09 - 12

FLEDGLINGS

Sociální podnik (síť jeslí) Fledglings byl založen roku 2007. Jádro organizace tvoří 4 kmenoví zaměstnanci (na plný pracovní úvazek) a dále 51 zaměstnanců pracujících v přímé péči v jeslích. Podnik Fledglings vznikl v rámci vzdělávacího centra a centra pro sociální podnikání AnCosán.  

Fledglings je nezisková, společensky prospěšný podnik založený jako frančíza. Poskytuje vysoce kvalitní předškolní vzdělávání pro děti z části irského Dublinu jménem Tallaght West. Kromě zajištění péče o děti nabízí rodičům podporu ve formě rodinných koordinátorů a jazykových terapeutů. Dále nabízí akreditované vzdělávání a odborné školení pro vychovatele a pedagogy předškolních dětí, kurzy rodičovství a prarodičovství. Sociální podnik Fledglings vznikl z důvodu nedostupnosti předškolní péče v daném regionu. Vedlejším přínosem aktivit Fledglings je skutečnost, že je rodičům, kteří mají možnost umístit své dítě během dne do kvalitního zařízení předškolní péče, zároveň logicky umožněno snáze se zapojit do pracovního procesu nebo nastoupit cestu dalšího vzdělávání. V současné době Fledglings provozuje 8 jeslí.

Co se týče obchodního modelu a financování, Fledglings je založen na maximalizaci snahy financování z vlastních zdrojů. Provoz jeslí je zajišťován ze školného placeného rodiči dětí, státních dotací a příspěvků na péči (opět od státu). Podařilo se mu též od filantropických organizací získat nějaké rezervní fondy. Každé jesle jako frančíza platí svému zakladateli (centru AnCosán) poplatek ve výši 5 % ze svého  obratu. Kromě těchto příjmů se povedlo získat nějaké zdroje i z grantu poskytnutého Department of Children and Youth Affairs (Ministerstvo dětí a mládeže), některých irských sociálních podnikatelů a soukromých nadací.

Kmenoví zaměstnanci – vrcholový management – a pedagogové v Fledglings dostávají za svou práci normální tržní mzdu. Tedy mzdu, kterou by dostávali v běžném tržním, na zisk orientovaném podniku. Situace ohledně získávání zdrojů potřebných pro zajištění kvalitního předškolního vzdělávání v Irsku je velmi nejistá. Podobným problémům a hrozbám týkajícím se dlouhodobé finanční udržitelnosti čelí i zařízení Fledglings. Financování probíhá „na hraně“ a bez státních dotací a příspěvků by nebyly aktivity Fledglings vůbec možné.

Fledglings v kontextu sociální ekonomiky. Fledglings naplňuje principy sociálního podnikání tím, že se pokouší o ekonomický prospěch (co největší ekonomickou nezávislost a financování ze svých vlastních zdrojů, a to vykonáváním soustavné ekonomické aktivity a poskytováním služeb). Dále je zde naplňována snaha o společenský prospěch – zajištěním kvalitního předškolního vzdělávání pro předškolní děti a rozvojem jejich potenciálu, zajištěním vzdělávání pro rodiče a prarodiče a nabídkou akreditovaných kurzů a odborných školení pro vychovatele a vzdělávací pracovníky. Vzdělávání v rámci těchto odborných školení a kurzů dodává jejich účastníkům sebejistoty a podporuje jejich snahu se osamostatnit, založit své vlastní předškolní zařízení a vytvořit tak i další pracovní místa. Jelikož Fledglings věří, že vzdělávání je jádrem a podmínkou rozvoje a bohatství společnosti, naplňuje tak svůj společenský prospěch z tohoto pedagogického, sociálně-ekonomického hlediska.

V rámci naplňování modelu směřujícího k vytváření nových a nových jeslí jako samostatných, nezávislých pracovišť, se snižuje závislost organizace jako celku na zajištění financování z vnějších (zejména státních a místních) zdrojů. Jednotlivé jesle jako samostatně fungující jednotky mají větší flexibilitu a následně tak větší prostor k vytváření nových ekonomických aktivit, které by financování podpořily. To je přesně onen směr, výzva, kterou Fledglings hodlá reflektovat a postupně naplňovat.

Zdroj: www.ancosan.com

Autor: Pavla Svobodová