2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Rozhovor - o.s. Pohoda a POHODA, o.p.s.

2013 - 31 - 01

Rozhovor - o.s. Pohoda a POHODA, o.p.s.

Sociální podnikání skýtá nové možnosti také pro financování sociálních služeb. S originálním řešením přišly dvě sesterské organizace – občanské sdružení Pohoda a Společnost POHODA, o.p.s. Fungování tohoto konceptu nám společně přiblížili ředitelé obou organizací.

Jiří Kučera se v sociálních službách pohybuje více než 8 let. Předtím dokončoval studium a pracoval na různých projektech v organizaci JUNÁK. Po nástupu do POHODY vedl středisko komplexní pomoci rodinám a později centrum osobní asistence. Věnoval se rozvoji lidských zdrojů a prosazoval rozumný poměr mezi přímou prací a nezbytnou odbornou přípravou pracovníka v pomáhajících profesích. Od roku 2008 vede organizaci POHODA o.s. a v posledních dvou letech se věnuje rozvoji sociálního podnikání v Pohodě. Lektoruje kurzy efektivní komunikace – cesta ke spolupráci a kurz prakticky orientovaný na práva lidí s postižením.
Petr Eisner pracuje v oblasti sociálních služeb již deset let, z toho se pět let věnuje vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Pro POHODU o.s. pracuje více než tři roky a začínal zde jako manažer projektu interního vzdělávání. Po jeho skončení se již začal formovat vznik Společnosti POHODA o.p.s., kde v současnosti působí jako ředitel a lektor. Jeho práce spočívá ve vedení vzdělávací agentury, týmu lektorů, aktualizaci nabídky kurzů a kontraktování akcí se zákazníky, v reklamě a shánění nových zakázek. Dále lektoruje kurzy na téma sexualita a vztahy lidí s postižením, výcvik základních dovedností pro poskytování sociálních služeb a nově i kurz empowerment.


Mohli byste, prosím, představit občanské sdružení POHODA?
POHODA, která má v podtitulu název Společnost pro normální život lidí s postižením je organizace – občanské sdružení, které bylo založeno v roce 1998, tenkrát ještě jako alternativa ústavů sociální péče v České republice. U vzniku POHODY stály například Blanka Šrámková (Pomozte dětem, NROS), nebo Michaela Frycová (bývalá aktivní členka NRZP a např. také think tanku NETT) se svou sestrou Marií Hrabánkovou. Z významných osobností společenského a kulturního života POHODU podpořili například manželé Olga a Jiří Menzelovi. Svou záštitu nám rovněž poskytla senátorka Daniela Filipová. Jako jednu z prvních podpořených organizací si nás také vybrala nadace Taťány Kuchařové. Pomáhají nám rovněž členové Klubu přátel POHODY - pravidelní dárci a dobrovolníci z programu Dobrovolník POHODA.


Jaké služby o.s. POHODA nabízí a jaká je cílová skupina klientů?
Stejně jako naši zakladatelé, i my se stále domníváme, že možnosti plnohodnotného života člověka se znevýhodněním jsou v České republice omezené. Proto poskytujeme služby, které pomáhají tento stav změnit. Lidem s mentálním postižením umožňujeme plně prožívat svou dospělost. Poznat sebe sama a vést samostatný, odpovědný život, zachovat a rozvíjet vztahy s partnerem, rodinou a přáteli, zajistit si práci, smysluplně trávit volný čas. Chceme, aby lidé s mentálním postižením mohli vést samostatný a plnohodnotný život, ale nejen to. Chceme také, aby uměli převzít maximální možnou míru odpovědnosti za svá rozhodnutí. POHODA přichází s
programy, které přímo naplňují její poslání. Osobní asistence, chráněné bydlení, denní stacionář a odlehčovací služby pečujícím rodinám. Ve všech těchto programech pracují osobní asistenti, kteří se zaměřují na rozvoj osobního potenciálu každého člověka a tam, kde není rozvoj možný, se snaží zachovat maximální možnou míru dovedností a schopností jednotlivce. Spolu s asistenty si lidé využívající naše služby stanoví osobní cíl a krok za krokem k němu společně směřují. Tím se stávají nezávislejšími a samostatnějšími. POHODA je závazek, POHODA je prostor pro
ČLOVĚKA, POHODA je respekt k individualitě, POHODA je kus dobré práce.


V jakém vztahu je o.s. POHODA ke Společnosti POHODA , o.p.s.?
Společnost POHODA o.p.s. byla založena převážně členy POHODA o. s. na jaře roku 2009 jako samostatný subjekt pro sociální podnikání. Už v témže roce se nám podařilo získat 1. místo a finanční podporu v soutěži o nejlepší sociálně podnikatelský záměr (business plan), kterou pořádá organizace NESsT. Obecně prospěšná společnost POHODA je tedy jakousi „sestrou“ původní organizace, ale funguje zcela samostatně. Zisk po zdanění, který bude tato o.p.s. produkovat, poslouží jako finanční podpora pro činnost původní organizace poskytující sociální
služby. Vše jsme začali řešit s potřebou zvýšení samofinancování původní organizace. Současná doba je pro sociální služby hodně ekonomicky nestabilní a proto rozvíjíme programy, které souvisejí s naším posláním, ale mohou se samostatně financovat. Společným cílem zůstává u obou organizací osvěta a vzdělávání v oblasti přístupu k lidem s postižením a jejich právům, rozšiřování možností a podpora jejich dovedností a schopností. Toto propojení je bazální, takže
neexistují žádné cíle, které by se lišily, přestože povaha nabízených služeb je rozdílná.

Jak fungují vzdělávací kurzy, které nabízíte?
Protože jsme sami poskytovatelé sociálních služeb, začali jsme se orientovat právě na tuto cílovou skupinu, kterou dobře známe, a nabídku kurzů jsme postavili na naší dobré praxi, vlastních zkušenostech a použitelnosti získaných informací nebo dovedností. Lektoři se v průběhu let 2007-2008 rekrutovali v rámci projektu interního vzdělávání v organizaci přímo z vedoucích pracovníků jednotlivých sociálních služeb POHODY. Jsou to tedy lidé z praxe a všichni školí témata, která se přímo týkají jejich práce v organizaci. Tím jsou splněné odborné kompetence lektorů. Další, například lektorské dovednosti získali v rámci zmíněného projektu a stále se v nich zdokonalují. V současné době nabízíme tyto akreditované kurzy: Sexualita a
vztahy lidí s postižením 1 a 2, Chráněné bydlení 1 a 2, Osobní asistence – průběh a specifika služby, Komunikace s lidmi s postižením, Výcvik základních dovedností pro poskytování služeb lidem s postižením, Empowerment – cesta k zapojení a posílení člověka, Efektivní komunikace jako cesta ke spolupráci, Jak respektovat práva lidí s postižením a pracovat s nimi v sociálních službách. Všechny kurzy vypisujeme a pořádáme zde ve školících prostorách POHODY, ale všechny jsou také k dispozici „na klíč“, kdy je lektoři jezdí školit přímo do zařízení, které si je objedná. Kromě těchto kompaktních akreditovaných kurzů školíme i jiná témata sociálních služeb v různém rozsahu dle přání zadavatele. Kurzy tedy nabízíme především pracovníkům sociálních služeb, dobrovolníkům, a podobně, avšak další cílovou skupinou se tento rok stali také komerční pracovníci-úředníci, kteří přicházejí do styku s lidmi s postižením a potřebují se vzdělat v přístupu a komunikaci s těmito lidmi.


Kolik vzdělávacích kurzů jste již uspořádali? Mají organizace zájem spíše o kurzy „na klíč“ nebo dávají přednost účasti na kurzech v POHODĚ?
V roce 2009 jsme uspořádali 44 kurzů, na kterých jsme vzdělali 317 účastníků. Za první pololetí roku 2010 jsme pak uskutečnili již 36 vzdělávacích akcí, kterých se účastnilo 244 lidí. Kurz „na klíč“ spočívá v zaměření se lektora i tématu na konkrétní potřeby a podmínky objednavatele. Nejen, že lektor přijíždí přímo do zařízení, ale předem také kontraktuje obsah kurzu s objednavatelem tak, aby co nejvíce vyhovoval. Výhodou takového kurzu je, že se dá právě takto upravit a lze na něm pracovat s celým týmem pracovníků jedné organizace. Nevýhodou může naopak být homogenita účastníků a nemožnost sdílení zkušeností s pracovníky z jiných  organizací. U kurzu na klíč je nutné upozornit rovněž na velmi výhodnou cenu, která je až o 35% nižší, než u kurzů vypisovaných v Pohodě. Na klíč se nejčastěji školí kurz Sexualita a vztahy lidí s postižením 1, ale nelze říci, že by organizace dávaly nějaké formě přednost. Záleží hlavně na jejich finančních možnostech i kapacitě zaměstnanců nebo potřebě se v námi nabízených tématech celoorganizačně vzdělávat.


Jak se příjmy z kurzů podílejí na financování služeb?
Zatím ještě nijak. V prosinci po cca ročním fungování se agentura dostala přes finanční bod zlomu a letos získala zakázku VZP na proškolování zaměstnanců na přepážkách této velké instituce. Z kladného hospodářského výsledku v budoucnu vznikne fond pro interní podporu sociálních služeb – jednotliví vedoucí týmů budou moci na základě vnitřních pravidel žádat o podporu a rozvoj jejich sociální služby. Očekáváme, že takto pro podporu v nejbližších letech získáme max. 5% rozpočtu všech našich sociálních služeb dohromady.


Děkujeme za rozhovor
Lenka Urmanová

 

Zdroj: www.socialni-ekonomika.cz - Zpravodaj č.2 /2010