2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Environmentální sociální podniky: důraz na lidi a přírodu

2017 - 10 - 08

Environmentální sociální podniky: důraz na lidi a přírodu

V letošním roce startuje novinka na poli českého sociálního podnikání: dotacemi budou podpořeny aktivity, které dbají nejen na sociální prospěch, ale mají i pozitivní ekologický dopad. Takové podnikatelské záměry se nyní mohou ucházet o finance z Operačního programu zaměstnanost (OPZ) a také prostřednictvím Místních akčních skupin (MAS).

O jaký typ podnikání se přesně jedná? Je třeba doložit, že činnost bude přispívat k řešení konkrétního environmentálního problému, který je stanoven s ohledem na místní potřeby. Dále by měla být zohledněna šetrnost k přírodě ve všech fázích podnikání (při výrobě, poskytování služeb, úřadování i každodenním provozu). To znamená, že podnik pracuje s šetrnými (certifikovanými, bio, lokálními) materiály – např. surovinami ke zpracování produktu, papírem a dalšími kancelářskými potřebami a ekodrogerií. Recyklace a prevence přílišného odpadu by měla být samozřejmostí. Žádoucí je rovněž šetrný zdroj energie. (Detailně jsou environmentální kritéria popsána v sadě rozpoznávacích znaků zde.)

Jaké environmentální problémy mohou podnikatelské záměry řešit? Například čistotu přírodních zdrojů a úbytek biodiverzity. Takový environmentální sociální podnik se může zabývat šetrným pěstováním a/nebo zpracováváním lokálních a tradičních druhů rostlin či zvířat. V Česku již existuje bezpočet drobných ekofarem, které se na pěstování a zpracovávání zaměřují a tím slouží jako příklady dobré praxe tohoto podnikání (příkladem budiž moštárny, výrobny sýrů apod.). Po jejich produktech je stále větší poptávka i díky stále se rozšiřujícímu systému komunitou podporovaného zemědělství. Dotace z OPZ i MAS je letos poprvé také možné využívat v případě environmentálních podniků i na prvovýrobu.

Dalším problémem (nejen) v naší zemi je industriální a velkoplošné zemědělství, které má negativní dopad na půdu, krajinu, hospodaření s vodou apod. Environmentální sociální podniky tedy mohou přispět nejen drobnou ekoprodukcí a zpracováváním, ale i vybudováním (spolkových/družstevních) obchodů s lokálními, bio a fairtradovými produkty nebo zřízením komunitních zahrad. A nemusí zůstat jen u nich, velmi módní začínají být bezobalové obchody, které jsou řešením nadměrné spotřeby obalových materiálů. K redukci všeobecné spotřeby mohou dále přispět tzv. re-use centra, komunitní dílny, prádelny či kuchyně. Takových iniciativ je však u nás zatím minimum, a tak by bylo žádoucí, abychom i my v ČR přispěli k evropským trendům - zejména komunitní dílny a kuchyně začínají vznikat v hojném počtu a vytvářejí se v nich udržitelná pracovní místa.

Další velkou skupinou environmentálních podniků by se také mohly stát energetické projekty malého rozsahu (s případným zapojením obcí) - výtopny na biomasu, bioplynové stanice nebo větrné elektrárny. Ty by reagovaly na problém spotřeby fosilních paliv, která jednak ubývají a musí být postupně nahrazována obnovitelnými zdroji, jednak jejich spalování neblaze přispívá ke klimatické změně. Pro sociální podniky šetrné k přírodě je zásadní uspokojování potřeb na základě místní poptávky a s využitím místních zdrojů (místní suroviny, materiály a služby - tj. nákup od místních dodavatelů), neboť to stimuluje tolik žádoucí rozvoj lokální ekonomiky – tzv. ekonomickou lokalizaci, kdy podnik využívá přednostně nejen místní zdroje, ale též zaměstnává místní obyvatele. I (šetrné) využívání místních zdrojů má mít ekologický rozměr: často se jedná o uzavřené cykly a omezení environmentálního dopadu dovozu.

Výborně je o těchto aspektech (včetně příkladů dobré praxe) pojednáno v knize Nadi Johanisové Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem: Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku (2008, Stehlík, Volary).


Text: Markéta Vinkelhoferová

Foto: Pixabay, Creative Commons CC0

 

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.